Søknadsskjema for tilskuddsordninger til kulturformål: 

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold.docx

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til frivillige organisasjoner - sang, musikk, dans, drama, andre.docx

Søknadsskjema tilskudd - drift, vedlikehold av kulturbygg og lekeplasser.docx

I henhold til vedtatte retningslinjer for stønad til kulturformål utlyses:

 • Grunnstønad til frivillige organisasjoner i Enebakk.

 • Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg, kulturbygg/forsamlingslokaler og lekeplasser.

SØKNADSFRIST: 30. april 2019

Søknad sendes Enebakk kommune, postmottak, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no


 • Tilskudd til sommerferieaktiviteter for barn og unge i Enebakk

Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 25. februar 2019.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no. Søknadene merkes med saksnr 19/288.


Informasjon om kommunale tilskuddsordninger til kulturformål - andre tilskuddsordninger, stønad til spesielle tiltak paragraf 5, kulturstipend, aktivitetstiltak for barn og unge:

 • Stønad til spesielle tiltak

Med spesielle tiltak menes aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift. Slik aktivitet kan være stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder osv.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende.

Det finnes ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform/epost. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før arrangementet skal avvikles. Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når skal arrangementet avvikles, et budsjett som viser utgifter og inntekter, og en finansieringsplan.

 • Tiltak til integrering og barn/unge utenfor faste aktiviteter

Kommunestyret vedtok 17.09.18 at man kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter for barn og unge i kommunen.

Det kan for eksempel være:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Nye retningslinjer for «Kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune § 5A»:

«§5a - Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år 100.000,- i en søkbar pott til arrangementer/tiltak rettet mot integrering, aktiviteter for barn/unge utenfor faste aktiviteter, og økonomisk bistand til barn/unge av betalingssvake familier. Ordningen kan søkes av foreldre/foresatte med behov for økonomisk bistand knyttet til ulike aktiviteter for barn/unge. Lag/foreninger kan også søke på vegne av barnet/ungdommen etter samtykke fra foreldre/foresatte. Dersom kommunen etterspør dokumentasjon er søker forpliktet til å levere etterspurte opplysninger. Denne rammen skal også ivareta søknader om særskilte tilbud til grupper av barn/unge i regi av lag/foreninger».

Søknadsskjema støtte til aktiviteter barn og unge (.pdf)

 • Kulturstipend

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk, og skal benyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Det finnes et bestemt søknadsskjema, og det kan søkes en gang i året:

Søknad om kulturstipend (.pdf)

Søknadsfrist: 25.02.2019


 • Enebakk kommunes kulturpris 2019

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Begrunnede forslag må fremmes innen 23. april 2019

Forslag sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk eller e-post til postmottak. Forslagene merkes saksnr 19/705.