Tiltak til integrering og barn/unge utenfor faste aktiviteter

Kommunestyret vedtok 17.09.18 at man kan søke om økonomisk støtte til aktiviteter for barn og unge i kommunen.

Det kan for eksempel være:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Nye retningslinjer for «Kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune § 5A»:

§ 5 a) "Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år kr 100.000,- i en søkbar pott til arrangementer/tiltak rettet mot integrering, aktiviteter for barn/unge utenfor faste aktiviteter, og økonomisk bistand til barn/unge av betalingssvake familier. Ordningen kan søkes av foreldre/foresatte med behov for økonomisk bistand knyttet til ulike aktiviteter for barn/unge. Søknadsordningen begrenses til en aktivitet pr barn pr kalenderår. Lag/foreninger kan også søke på vegne av barnet/ungdommen etter samtykke fra foreldre/foresatte. Dersom kommunen etterspør dokumentasjon, er søker forpliktet til å levere etterspurte opplysninger. Denne rammen skal også ivareta søknader om særskilte tilbud til grupper av barn/unge i regi av lag/foreninger."

AKTIV FRITID - støtte til klær og utstyr til fritidsaktivitet

Tiltak for å sikre klær og utstyr til fritidsaktivitet for barn og unge fra lavinntektsfamilier Aktiv Fritid logo.jpg

Aktivt Fritid har som overordnet mål å forebygge utenforskap og ekskludering. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi alle som ønsker mulighet til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre jevnaldrende, uansett økonomi eller etnisk bakgrunn. Vi ønsker også å legge til rette for at alle har lik mulighet til å delta på egenorganisert fritidsaktivitet (lek og samvær med jevnaldrende) og organisert fritidsaktivitet.

Med støtte fra Bufdir kan man via Aktiv Fritid søke om å låne eller få tildelt utstyr til fritidsaktivitet, i tillegg til bekledning til fritidsaktivitet.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen - eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Link til søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema for Aktiv Fritid for barn og unge

NB! E-post med vedlagt, ferdigutfylt og signert søknadsskjema sendes aktiv.fritid@enebakk.kommune.no, eventuelt pr. post til Enebakk kommune v/SLT koordinator, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Tilskudd folkehelsemidler

Søknadsfrist: 20.05.2021

Tildelingskriterier

Prosjektet skal: 

 • komme en stor andel av befolkningen til gode 
 • være basert på godt samarbeid 
 • være dokumentert og synliggjort 
 • ha hatt medvirkning fra Enebakks innbyggere  
 • bidra til å redusere sosial ulikhet 
 • bidra til hovedområdene i Kommunens folkehelseoversikt

Søknaden skal inneholde

 • kort beskrivelse av tiltaket
 • hvilke av hovedområdene i kommunens folkehelseoversikt er tiltaket tenkt
 • søknadssum og enkelt budsjett for tiltaket.
 • Kort om aktiviteten foregående år (Dersom slik info er tilgjengelig)

Søknadskjema tilskudd folkehelsemidler (.doc)

Kulturstipend

Søknadsfrist: 09.04.2021

Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk, og skal benyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Det finnes et bestemt søknadsskjema, og det kan søkes en gang i året:

Søknad om kulturstipend (pdf)

Søknad sendes til postmottak@enebakk.kommune.no  - Merkes Sak 21/1415 - Kulturstipend

Enebakk kommunes kulturpris

Begrunnede forslag til Kulturprisen 2021 må fremmes innen 09.04.2021

Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk kan foreslå kandidater.

Forslag sendes postmottak@enebakk.kommune.no - Merkes Sak 21/1420 - Kulturpris

Tilskudd til sommerferieaktiviteter for barn og unge i Enebakk

Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 10.02.2021

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Stønad til spesielle tiltak

Med spesielle tiltak menes aktivitet som ikke inngår i organisasjonens ordinære drift. Slik aktivitet kan være stevner, konserter, utstillinger, kulturkvelder osv.

Det gis ikke støtte til offentlige fester eller arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning, eller til individuelle deltageravgifter og reiseutgifter i egenregi til ulike treningsleir og lignende.

Det finnes ikke et bestemt skjema for denne typen søknader slik at søknaden fremmes i brevform/epost. Det er ingen bestemt søknadsfrist, men søknaden skal fremmes i god tid før arrangementet skal avvikles. Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, når skal arrangementet avvikles, et budsjett som viser utgifter og inntekter, og en finansieringsplan.