Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter og sikre barn gode oppvekstvilkår. Tilsynet kan gjennomføres på ulike måter, dokumenttilsyn, stedlig varslet tilsyn eller hendelsesbasert tilsyn.

Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilke organ i kommunen tilsynet skal legges til jf. kommuneloven §§ 10, 12 og 23. Kommunalsjef for kultur, oppvekst og skole har delegert barnehagemyndighet og saksbehandler for tilsyn er barnehagefaglig rådgiver.

I 2013 hadde Enebakk kommune tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kommunen som barnehagemyndighet. Sluttrapport for tilsynet har dannet grunnlaget for utarbeidelse av nye dokumenter på området, i tillegg til gjeldene lov- og regelverk på området og Udirs metodebok for tilsyn.

Lovgrunnlaget

Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid:

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen.»

Former for tilsyn

Med bakgrunn i lover og forskrifter vil barnehagemyndigheten føre tre former for tilsyn med barnehagene i kommunen:

  • Dokumenttilsyn
  • Planlagte stedlige tilsyn
  • Hendelsesbaserte tilsyn

Verken omfang eller metode for kommunens tilsyn med barnehager er lovfestet. Ot.prp.nr. 72 (2004-05) sier at kommunen selv skal beslutte hvor ofte og hvordan tilsyn med barnehagene skal gjennomføres. Tilsynet skal omfatte både kvalitet og innhold og stiller derfor krav til barnehagefaglig kompetanse. Tilsyn er en av barnehagemyndighetens sentrale oppgaver og som skal utføres kontinuerlig og systematisk.

Målsettingen for tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til lov om barnehage og ellers har forsvarlig drift. Tilsynet skal bidra til å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet i kommunen. Det er også ønskelig at tilsynet skal være til hjelp for barnehagens arbeid med å kvalitetssikre og utvikle egen virksomhet.

Tilsyn 2019:

Mars: Kirkebygden barnehage
August: Østmarkskollen FUS barnehage as

Vedlagte dokumenter: