Eksisterende tiltak

Universell utforming

Enebakk kommune har mål om at funksjonshemmede og eldre skal kunne delta mest mulig i samfunnet, og vi jobber for å legge forholdene fysisk til rette for at alle skal kunne delta uavhengig av funksjonsevne. Tilgjengelighet dreier seg om å velge løsninger som passer for alle, fremfor særordninger. Universell utforming, som dette kalles, kan bidra til å fremme innbyggernes livssituasjon og -kvalitet, samt deltakelse i eget nærmiljø.

Friluftsliv / nærmiljø

Møteplasser, lag og foreninger

Enebakk kommune arbeider med å få på plass faste møteplasser mellom frivilligheten, samarbeidsaktører og kommunen. Dette er med bakgrunn i at folkehelsearbeidet må gjøres der folk bor. Ønsker du mer informasjon angående dette eller vil bidra i arbeidet kan du kontakte folkehelsekoordinator på tlf. 907 89 946 eller e-post ottar.slagtern@enebakk.kommune.no.

Her finner du oversikt over ulike lag og foreninger i Enebakk

Tilskuddsordninger

Tilskudd folkehelsemidler

Søknadsfrist: 20.05.2021

Tildelingskriterier

Prosjektet skal: 

  • komme en stor andel av befolkningen til gode 
  • være basert på godt samarbeid 
  • være dokumentert og synliggjort 
  • ha hatt medvirkning fra Enebakks innbyggere  
  • bidra til å redusere sosial ulikhet 
  • bidra til hovedområdene i Kommunens folkehelseoversikt

Søknaden skal inneholde

  • kort beskrivelse av tiltaket
  • hvilke av hovedområdene i kommunens folkehelseoversikt er tiltaket tenkt
  • søknadssum og enkelt budsjett for tiltaket.
  • Kort om aktiviteten foregående år (Dersom slik info er tilgjengelig)

Søknadskjema tilskudd folkehelsemidler (.doc)