Kommunal bolig

Kommunal utleiebolig er et midlertidig tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommunale utleieboliger (gjennomgangsboliger) kan tilbys personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig. Dette vil vanligvis gjelde personer som på grunn av helse, funksjonshemming, økonomi eller sosiale årsaker har behov for midlertidig bolig.

Boligene leies som hovedregel ut for en tidsbegrenset periode på tre år.

Det er gjengs leie (tilnærmet markedsleie) på kommunale gjennomgangsboliger i Enebakk kommune.

Hvem kan få tilbudet?

Du som trenger hjelp til å skaffe deg bolig på grunn av:

 • dårlig økonomi
 • nedsatt funksjonsevne
 • helsemessige eller sosiale problemer
 • manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold

Slik søker du 

Søk om kommunal bolig

Dokumentasjonskrav er oppgitt i skjemaet. 

Dersom det er aktuelt for deg, legg også ved: 

 • Bostedsattest (Skatteetaten)
 • Opplysning om nåværende bolig (leiekontrakt eller bekreftelse fra institusjon)
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig
 • Dokumentasjon på lønn eller utbetaling fra NAV for de to siste månedene
 • Dokumenterte helseopplysninger dersom du søker bolig på bakgrunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne
 • Andre inntekter (for alle i husstanden), f. eks. studielån
 • Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt
 • Dokumentasjon på eventuell gjeld eller formue
 • Separasjons- eller skilsmissebevilgning
 • Samværsavtale som spesifiserer daglig omsorg for barn og bekreftelse på barnebidrag
 • Rapport fra ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov for tilpasset bolig

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

Søknadsprosessen er gratis. Det inngås leiekontrakt med kommunen hvor månedlig husleie framgår. 

Hva skjer videre?

Søknader behandles i boligsosial gruppe hver måned, der de prioriterer mellom søkere som er i målgruppa. Det er derfor ikke sikkert at du vil få tildelt kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.  

Alle søkere vil få svar i etterkant av behandlingen. Boligkontoret vil ta kontakt med de som får innvilget søknaden.

Kontakt

E-post: bolig@enebakk.kommune.no

Klage

Er du uenig i vedtaket kan du klage. Klagemulighet fremgår av vedtaksbrevet.