Kulturmidler og driftstilskudd - grunnstønad til organisasjoner

Frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge kan søke kommunen om grunnstønad.

Hvem kan motta kulturmidler?

Grunnstønad kan søkes av frivillige lag og foreninger i Enebakk med medlemmer til og med fylte 19 år. Tilskuddet er ment å skulle gå til ordinær drift av en organisasjon.

Laget eller foreningen må:

 • ha årsberetning og regnskap fra forrige år
 • ha sin virksomhet i Enebakk kommune
 • ha en demokratisk styringsform som sikrer medlemsmedvirkning; eget styre, regnskap og medlemslister
 • ha forpliktet seg til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement 

Det gis ikke støtte til:

 • kommersielle klubber
 • organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmers yrkes-, lønns- eller politiske interesser
 • organisasjoner som ikke er åpne for alle
 • yrkes-, elev- eller studentorganisasjoner
 • lag og foreningers regionale- eller fylkesledd
 • drift av eiendommer eller anlegg som ikke er kulturbygg 

Slik søker du

Søk om tilskudd til:

 • drift og vedlikehold av kulturbygg
 • drift og vedlikehold av lekeplasser
 • grunnstønad sang, dans, musikk, teater
 • grunnstønad humanitære organisasjoner

Du søker om kulturmidler ved å fylle ut digitalt søknadsskjema:

Søk om kulturmidler
 
I skjemaet må du opplyse om antall medlemmer. I tillegg til annen dokumentasjon må du også legge ved budsjett for inntekter og utgifter, samt årsmøtereferat.

Dersom du ikke kan søke på digitalt skjema, kan du søke ved å fylle ut et av skjemaene under.

For søknad om grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold, må du bruke skjemaet under.

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til idrettsorganisasjoner, drift og vedlikehold (DOCX, 17 kB)

Søknadsskjema tilskudd - grunnstønad til frivillige organisasjoner - sang, musikk, dans, drama, andre (DOCX, 14 kB)

Søknadsskjema tilskudd - drift, vedlikehold av kulturbygg og lekeplasser (DOCX, 16 kB)

Søknad sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april

Hva skjer med søknaden?

Kulturadministrasjonen foretar tildeling. Svar på søknad kan forventes i løpet av juni.