Arealinnspill til kommuneplanens arealdel - Foreløpig vedtak

I forbindelse med endring av kommuneplanens arealdel ble det åpnet for innspill til nye utbyggingsområder fra private forslagsstillere. Kommunen mottok 24 private innspill som gjelder nye utbyggingsområder for bolig, fritidsbebyggelse og næring, samt to innspill av mer generell art.

Innspillene er lagt fram til politisk behandling i formannskapet/kommuneplanutvalget for å avklare hva som anses aktuelt å vurdere nærmere etter en første grovvurdering.

Kommunedirektøren anbefalte, basert på gitte kriterier, å utrede et fåtall innspill, mens formannskapet ønsker at langt flere områder skal vurderes. Enkelte områder ønsker formannskapet at skal vurderes til konkrete bygningstyper eller formål, som ikke nødvendigvis er spesifisert i, eller i tråd med innsendte innspill.

Administrasjonens saksfremlegg med protokoll og vedtak fra politisk behandling kan ses nedenfor.

Se sakens dokumenter - sak PS 23/2023 Arealinnspill til kommuneplanens arealdel

  • For innspillene vedrørende Gran og de eksisterende hyttetomtene er det ikke fattet noen særskilt beslutning i protokollen, men det er vurdert at disse kan ses på mer generelt i kommuneplanarbeidet. Innspillene inneholder ingen konkrete forslag til arealbruksendringer, og må ses i sammenheng med generelle føringer for kommuneplanarbeidet og utvikling av kommunen.
     
  • For Ytre Enebakk er det en kommunedelplan under utarbeidelse. Kommunestyret har vedtatt at innspill i Tomterveien skal vurderes ved behandling av denne, selv om det framkommer at det ikke skal vurderes ved behandling av kommuneplanen.

Videre arbeid med kommuneplanens arealdel

Det gjøres oppmerksom på at beslutningene i formannskapet ikke er en endelig avgjørelse på hva som vil inkluderes av utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel.  Dette er kun en første vurdering av hvilke områder det er aktuelt å utrede nærmere.

Føringene i vedtaket fra formannskapet skal legges til grunn for det videre arbeidet, men det skal bl.a. utarbeides konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse av både enkeltinnspill og endringene i kommuneplanen samlet. I tillegg skal det utarbeides plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt eventuelle andre nødvendige utredninger.

Kommunen kan foreslå arealbruksendringer både på egen og annenmanns grunn.

Når alle dokumenter er utarbeidet skal forslag til ny kommuneplan legges fram for politisk behandling. Etter en første behandling av et komplett planforslag, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, før det skal behandles politisk igjen. Innkomne høringsuttalelser vil refereres og kommenteres i saken til politisk behandling. Kommunen vil også vurdere om det er hensiktsmessig med andre former for medvirkning fra eller informasjon til ulike grupper.

Det er for øvrig ikke klageadgang på kommuneplanens arealdel, jf. Plan- og bygningsloven § 11-15, siste ledd.