Kunngjøring av vedtak om detaljreguleringsplan for REG 486 Høgåsen Hage

Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Enebakk kommunestyret den 22.04.2024 reguleringsplan nr. 486 med saksnummer PS 21/24. 

Vedtaket i sin helhet: REG 486 detaljreguleringsplan for Høgåsen Hage vedtas med hjemmel i plan-og bygningslovens § 12-12. 

Tillegg til Punkt 4.2 - andel boenheter tillatt bygd under 55 kvm pr blokk, settes til 10%. 5% av boligene skal tilpasses mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Planområdet

Planområdet er ca. 11 daa, og ligger nordøst i Enebakk kommune, vest for sentrum av tettstedet Flateby. Hovedformålet med planen er å legge til rette for ca. 68 boenheter fordelt i tre volumer på 4 etasjer med tilhørende uteoppholdsarealer, blå-/grønnstruktur og parkeringskjeller. Hovedadkomst til planområde vil være via Ringveien med nedkjøring til parkeringskjeller. 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til påført adresse.

En eventuell klage skal sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller via e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 – tre år – etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Kravet fremsettes i særskilt brev til kommunen, og ikke i forbindelse med eventuell klage. Eventuell klage eller krav merkes med vår referanse i saken: 2022/602.

Vedlegg