Ungdomsråd, eller et annet medvirkningsorgan for ungdom ble lovfestet fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og vil gi muligheter for ungdomsmedvirkning i et bredt utvalg av befolkningen i Enebakk. Rådet vil gjøre det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser. Ungdomsrådet skal representere de unge i Enebakk kommune og skal bidra til å fremme de unges synspunkt og interesser inn i det politiske systemet.

I Enebakk kommune skal ungdomsrådet bestå av 7 representanter mellom 12 og 19 år. Hver representant skal ha en personlig vara.

Rådet bør speile ungdomsbefolkningen i alder, kjønn, bosted og erfaringsbakgrunn. Skolene, fritidsklubber, ulike ungdomsorganisasjoner, lag og foreninger vil være en naturlig rekrutteringsarena. Aktuelle kandidater kan enten nomineres av andre, eller melde sin interesse for å stille til valg selv.

Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.
Representantene velges for 2 år av gangen.

Rådet skal uttale seg om politiske saker som påvirker barn og unge i Enebakk kommune, og rådets uttalelser følger behandling av sakene i kommunestyret. Det er utarbeidet vedtekter for ungdomsrådet, dets mandat, oppgaver og arbeidsform. Rådets medlemmer får godtgjøring for deltakelse i møtene, og det lages en offisiell møtekalender på lik linje med andre råd og utvalg. Møtene har en hyppighet med ca 8 møter i løpet av året for å sikre reell mulighet for deltakelse og innflytelse.

Valg av nytt ungdomsråd gjøres av Kommunestyret. Nyvalgt ungdomsråd trer i kraft januar 2023. Det er rådet selv som velger leder og nestleder blant rådets medlemmer, og fordeler andre aktuelle roller. Koordinator for ungdomsrådet er May-Ellen Borge, hun vil følge opp ungdomsrådets virksomhet, samt bistå med å legge til rette for at ungdomsrådet kan gjøre jobben sin på en god måte.

For å nominere aktuelle kandidater, eller at ungdommen selv ønsker å melde sin interesse sendes det inn en søknad med litt informasjon om hvorfor man ønsker å stille til valg eller nomineres. Søknaden sendes til Utvalg for kultur, oppvekst og skole, postmottak@enebakk.kommune.no merkes «Ungdomsråd». 

 

Spørsmål kan rettes til Kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole, Olav Weng olav.gjesdahl.weng@enebakk.kommune.no  eller

Koordinator for Ungdomsrådet May-Ellen Borge may-ellen.borge@enebakk.kommune.no 

For mer informasjon kan du gå inn på veilederen for ungdomsråd som du finner her: https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/