Ungdomsråd, eller et annet medvirkningsorgan for ungdom ble lovfestet fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og vil gi muligheter for ungdomsmedvirkning i et bredt utvalg av befolkningen i Enebakk. Rådet vil gjøre det lettere for ungdom å bli hørt i demokratiske prosesser. Ungdomsrådet skal representere de unge i Enebakk kommune og skal bidra til å fremme de unges synspunkt og interesser inn i det politiske systemet.

I Enebakk kommune skal ungdomsrådet bestå av 7 representanter mellom 12 og 19 år. Av disse skal minimum en representant fra hver av barneskolenes elevråd være representert.

Rådet bør speile ungdomsbefolkningen i alder, kjønn, bosted og erfaringsbakgrunn. Skolene vil være en naturlig rekrutteringsarena, men ungdom kan også rekrutteres fra fritidsklubber og ulike ungdomsorganisasjoner. Ungdomsrådet skal være politisk uavhengig.

Representantene velges for 2 år av gangen.

Rådet skal uttale seg om politiske saker som påvirker barn og unge i Enebakk kommune, og rådets uttalelser følger behandling av sakene i kommunestyret. Det utarbeides vedtekter for ungdomsrådet, dets mandat, oppgaver og arbeidsform.

Rådets medlemmer får godtgjøring for deltakelse i møtene, og det lages en offisiell møtekalender på lik linje med andre råd og utvalg. Møtene bør ha en hyppighet med 8 møter i løpet av året for å sikre reell mulighet for deltakelse og innflytelse.

Det nedfelles fast høring med barnetrinnenes elevråd to ganger årlig om saker som vedrører dem. En av høringene sammenfaller med opprettelse av en årlig elevrådskonferanse. Barnetrinnenes elevråd vil også få mulighet til å foreslå saker som fremmes av ungdomsrådet.

Ungdomsrådet trer i funksjon så snart det er valgt formelt av utvalg for kultur og oppvekst. Det er rådet selv som velger leder og nestleder blant rådets medlemmer, og fordeler andre aktuelle roller.

Det er utnevnt en koordinator, May-Ellen Borge, i kommunal regi som vil følge opp ungdomsrådets virksomhet, samt bistå med å legge til rette for at ungdomsrådet kan gjøre jobben sin på en god måte.

Send inn søknad

For å melde sin interesse sendes det inn en søknad om at man ønsker å stille til valg. Søknaden sendes til Utvalg for kultur, oppvekst og skole, postmottak@enebakk.kommune.no merkes «Ungdomsråd». NY SØKNADSFRIST: 28. september 2020

Utvalg for kultur, oppvekst og skole velger ut 7 medlemmer der sammensetningen representerer kommunens ungdom på en god måte.

For mer informasjon kan du gå inn på veilederen for ungdomsråd som du finner her: https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/