Enebakk kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. I Enebakk kommune er det fortsatt områder med mangelfull dekning. Enebakk kommune arbeider for bedre tilbud og vil nå søke om midler til utbygging hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag, og dernest til oppgradering av eksisterende tilbud.

Innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill, for eksempel lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner. Kommunen ønsker gjennom deres innspill å danne seg et bilde av dagens bredbåndstilbud og i forbindelse med valg av områder det skal søkes om støtte for.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning ved å bruke NKOM sin nettside Nettfart.no eller mobilappen Nettfart. Deretter kan man ta bilde av eller notere ned resultatet og sende til kommunen.

Innspill sendes:

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Akershus Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) siste dekningsundersøkelse. Du kan lese mer om tilskuddsordningen for bredbåndsstøtte på Nkoms nettsider.

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler

  • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
  • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
  • Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
  • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
  • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.