Enebakk kommune og Block Watne AS har forhandlet om utbyggingsavtale for reguleringsområdet Kvernstua.

Utbyggingsavtalen legges nå ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalen omhandler i hovedsak teknisk, grønn og blågrønn infrastruktur knyttet til utbygging iht. vedtatte reguleringsplan nr. 457 for Kvernstua i Ytre Enebakk.
For nærmere beskrivelser av rekkefølgebestemmelser og opparbeidelseskrav vises det til reguleringsbestemmelsene.

Utbyggingsavtalen med vedlegg kan ses nedenfor. Vedlegg 8, firmaattest, vil bli vedlagt ved signering av avtalen.
 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no

Eventuelle merknader til forslaget til utbyggingsavtale sendes til Enebakk kommune innen 08.01.2021.