Varsling:

Det vises til tidligere utsendt varsel om oppstart, datert 10.11.2018, samt annonse i lokalavis og kunngjøring på kommunens hjemmeside. På bakgrunn av tilbakemeldinger på tidligere utsendt varslingsmateriale varsles herved utvidelse av planområdet for å vurdere adkomst til planområdet fra øst.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved utvidelse av planområdet for igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Sagstuatoppen, Enebakk kommune.

 

Planlagte tiltak er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket kommer inn under vedlegg II pkt. 10 e) i; «bygging av veier». På grunn av naturtypen ravine samt dyrka mark vurderes tiltaket å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter forskriftens § 10. I henhold til forskriftens § 8 skal slike planer og tiltak konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller melding.

 

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. plan- og bygningsloven § 17-4. Parter i forhandlingene er Trysilhus Akershus AS og Enebakk kommune. Formålet med avtalen er fordeling av ansvar og eventuelt kostnader knyttet til gjennomføringen av tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket samt eventuelle kommunale overtakelse av disse for drift og vedlikehold. Framforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Tiltakshaver:

Tiltakshaver er Trysilhus Akershus AS.

 

Planområdet:

Planområdet ligger i Ytre Enebakk i Enebakk kommune. Utvidet planområde omfatter Gjeversrudveien og arealer mellom denne og nytt boligområde. Planområdets avgrensning og beliggenhet framgår av kartet nedenfor. Sort omriss er tidligere varslet område, mens blått omriss er det utvidede planområdet.  

bilde 1.png

 Figur 1: Planområdets beliggenhet. Tidligere varslet område er markert med sort, stiplet strek. Utvidet planområde er markert med blå strek. Grønn og rosa strek viser to alternative traséer som foreløpig vurderes som mest aktuelle.  

 

Utvidet planområde utgjør ca. 161 daa. Utvidet planområde er i all hovedsak uregulert med unntak av Gjeversrudveien og arealene øst for denne. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner framgår av kartet nedenfor.

bilde 2.png

Figur 2: Planområdets avgrensning og forholdet til gjeldende reguleringsplaner. Utvidet plangrense vist med blå strek.

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel:

Det nye boligområdet, som tidligere er varslet, er vist som framtidig boligbebyggelse BY7 (vist med mørk gul farge nedenfor) i kommuneplanens arealdel. Det utvidede planområdet er i all hovedsak vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Noe er vist som nåværende boligbebyggelse (lys gul). Gjeversrudveien sør for Kjepperudveien er vist som nåværende samleveg (sort strek). Gjeversrudveien nord for Kjepperudveien er vist som framtidig samleveg (rød strek). En utbedring av Gjerversrudveien videre nordover anses derfor å være i tråd med kommuneplanens arealdel. Se kartutsnitt nedenfor.

bilde 3.png

Figur 3: Utsnitt med kommuneplanens arealdel. Tidligere varslet planområde vist med sort stiplet strek. Utvidet planområde vist med blå strek.

 

Hensikt:

Tidligere varslet planområde la til grunn adkomst fra Sagstuveien eller Tiurveien/Ekornveien. Hensikten med utvidelsen av planområdet er å vurdere alternative vegtraséer fra Gjeversrudveien i øst. Utvidelsen omfatter et stort areal, samt del av Gjeversrudveien.

 

Valgt adkomstveg vil få en utbedret standard i henhold til kommunens vegnorm, med fortau/gang-/sykkelveg og belysning. Det er varslet et stort areal for å ha mulighet for å vurdere ulike traséer for adkomsten. Endelig planområde vil kun omfatte det arealet som er nødvendig for adkomsten, og dermed være vesentlig redusert i forhold til det som nå varsles. Berørte grunneiere vil bli kontaktet direkte.

 

Merknader:

Varslingsbrev ligger også på Enebakk kommunes hjemmesider: www.enebakk.kommune.no

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 31. januar 2019 rettes til:
 

Rambøll Norge AS

Avd. Plan og Arkitektur

Postboks 383, 1601 Fredrikstad

og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no