Det meste av arealene i Ytre Enebakk ligger i nedbørområde til Hobølvassdraget - Vansjø - Morsa.  Dette er ca 5000 dekar fulldyrka jord.

De arealene som har avrenning til Lysern har avrenning til vannområde Glomma sør for Øyeren.  Dette er ca 1000 dekar fulldyrka jord.

Resten av Enebakk har avrenning til vannområde Øyeren.

Enebakk er representert i temagruppene avløp og landbruk i vannområdene Morsa og Øyeren, samt økologi i Øyeren.

Ordføreren deltar i styringsgruppene.