Det vises til tidligere oppstartvarsel for detaljregulering for Bjerkekvartalet, datert 26.06.2018, og varsel om utvidet planavgrensning datert 13.06.2019.

Det varsles herved om endring av planavgrensningen. Bakgrunnen for tidligere varslet planavgrensning var av hensyn til planer for adkomst via krysset Bjerklundsbakken og Ødegårdsvegen. Nå ser en for seg at adkomst vil foregå fra krysset mellom Ødegårdsvegen og Hauglia, og videre over eiendommen Hauglia 2 (gnr. 5, bnr. 383). Dermed er det ikke lenger behov for å regulere krysset mellom Bjerklundsbakken og Ødegårdsvegen.  

I kartutsnittet er det illustrert ny planavgrensning med rød stiplet linje, mens tidligere varslet planavgrensning er markert med sort stiplet linje.

bilde3.png

Planavgrensning som tas ut av planområdet er markert med rød heldekkende farge.

 

Ny planavgrensning er et resultat av at det planlegges for adkomst via Hauglia 2.

Det er også ønskelig at areal på hver side av eiendomsgrensen mellom Hauglia 4 og Hauglia 8, nå reguleres til boligformål som vil være slik den faktiske bruken av arealet i dag er. I gjeldende reguleringsplan nr. 322B for Flateby III datert 30.06.1975, er dette arealet på Hauglia 4 og 8 regulert til kjøreveg

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommene med boliger, herunder blokkbebyggelse og parkering i kjeller. Boligblokken på gnr. 5, bnr. 140 antas å inneholde 40-50 boenheter fordelt på 4 etasjer, og boligblokken på gnr. 5, bnr. 42 antas å inneholde 6-10 boenheter fordelt på 2 etasjer.

 

Merknader sendes innen 05.06.2020 til: andreas.kaarbo@norconsult.com, evt. med kopi med saksnummer 2018/2308 til postmottak@enebakk.kommune.no, eller til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.