Enebakk kommune legger herved frem forslag om å endre reguleringsplan REG 334 Klokkerudåsen i Kirkebygda. Planen ble vedtatt 29.04.1982.

 

Endringsforslaget gjelder følgende eiendommer (gårds - og bruksnummer):

• 115/189, 115/190, 115/191, 115/192, 115/193, 115/208, 115/209, 115/210, 115/211, 115/212, 115/213, 115/214, 115/215, 115/216, 115/217, 115/218, 115/219, 115/220, 115/221, 115/222, 115/223, 115/224, 115/225, 115/226, 115/227, 115/228, 115/229, 115/230, 115/231, 115/232, 115/233, 115/234, 115/235, 115/268.         

Forslagets innhold

Følgende endringer foreslås:

• Endring av bestemmelse om utnyttelsesgrad. Punkt 2 i reguleringsbestemmelsene endres fra å angi utnyttelsesgrad (u) = maks 0,20 til 30 %-BYA (prosent bebygd areal).

Endringene som foreslås vil gjelde for fremtidige tiltak i området.

Begrunnelsen for endringene

Grad av utnytting sier noe om hvor stor del av tomten som kan bebygges. Hensikten med endring av utnyttelsesgrad er å legge til rette for at større deler av tomtene kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi. I tillegg vil beregningsmetoden for grad av utnytting bli enklere å praktisere ved bruk av %-BYA.

Endringsforslagene er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 16.11.2017 i sak 67/17, at en rekke reguleringsplaner fra 1986 og tidligere skal endres eller oppheves. Videre vedtok kommunestyret i mars 2018 (05.03.2018) hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres. For reguleringsplan REG 334 Klokkerudåsen er det bestemt å endre utnyttelsesgrad. 

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Endringen fremmes med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsene kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse «2019/728». Frist for innsendelse av merknader/innspill er 3. april 2019.

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no