Enebakk kommune legger herved fram forslag om endring av reguleringsplan 374 Råken – Ytre Enebakk. Reguleringsplanen trådte i kraft 12.12.1994.

Forslaget til endring berører følgende eiendommer:
91/80, 91/276, 91/277, 91/278, 91/279, 91/598, 91/599 og deler av eiendommene 91/26, 91/28 og 91/462.

Merknader til endringen merkes vår referanse i saken «2019/2688», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Frist for innsendelse av merknader er 18.08.2019.

Hensikten med forslag til endring av reguleringsplan

Etter en gjennomgang har Enebakk kommune funnet det hensiktsmessig å gjøre flere endringer i den nordlige delen av reguleringsplan 374 Råken – Ytre Enebakk. Bakgrunnen for at man ønsker å gjøre disse endringene av reguleringsplanen er at det i nord, Råkendalsfaret vest for B1, ikke er utviklet i tråd med reguleringsplanen. REG 374 er en eldre reguleringsplan, og det er derfor en del år siden trasé for enden av veien ble utviklet i strid med planen. Det er derfor ønskelig å oppdatere plankartet slik at det er i tråd med utviklingen i området, og sikre at planen fortsatt kan være et styringsverktøy. Dette vil også gjøre byggesaksbehandlingen enklere. I tillegg til endring av trasé for kjørevei i nord, fjernes også regulerte tomtegrenser, planavgrensning og areal for friområde justeres – dette er endringer som skal sørge for at endringen er i tråd med den faktiske utviklingen i området.