Enebakk kommune legger herved frem forslag om en mindre endring i reguleringsplanen for:

1. Vestbyveien 17 A, B, C, D, E og F. Med følgende gårds- og bruksnummer: Gnr. 93 bnr. 313, gnr. 93 bnr. 314 gnr. 93 bnr. 315, gnr. 93 bnr. 316, gnr. 93 bnr. 317, gnr. 93 bnr. 154.

 

Endringsforslaget baserer seg på vedtak i utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune, 16.11.2017, sak 67/17, hvor rådmannens anbefalinger om oppheving og endring av gamle reguleringsplaner ble vedtatt. Dette arbeidet har blitt satt i gang for å oppnå en klimavennlig fortetting i kommunens tettsteder.


Endringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.


Før et slikt vedtak treffes, skal saken forelegges berørte myndigheter. Eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, samt naboer og gjenboere, skal også gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. 


Forslaget medfører følgende endringer:

  • Øke utnyttelsesgraden for eiendommene i reguleringsplanen. Utnyttelsesgraden endres fra å være at bolighusenes størrelse ikke skal overgå 20% av tomtens nettoareal til at den maksimalt tillate utnyttelsesgrad er %-BYA = 30%.

Dette betyr følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • Vedtektene i tilknytning til REG 310 Vestbyveien 17, 12.07.1976.

Endring i vedtektenes § 7 annen setning. «Bolighusenes størrelse skal ikke overgå 20% av tomtens nettoareal» fjernes, og ny ordlyd i § 7 annen setning blir «Den maksimalt tillate utnyttelsesgraden er %-BYA = 30%»

Hensikten med endringen er å legge til rette for at større deler av tomten kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi.

Gjeldende plankart og bestemmelser kan leses under.

 

Merknader/innspill
Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse 2018/4168. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 30.november 2018.


Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no