Enebakk kommune legger herved frem forslag om mindre endring i reguleringsplanen for:

  1. Fjellveien 12,14,16,18,20 og 22. Med følgende gårds- og bruksnummer: gnr. 93 bnr. 341, gnr. 93 bnr. 339, gnr.93 bnr. 338, gnr. 93 bnr. 340, gnr. 93 bnr. 337, gnr. 93 bnr.336.

Endringsforslaget baserer seg på vedtak i utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune, 16.11.2017, sak 67/17, hvor rådmannens anbefalinger om oppheving og endring av gamle reguleringsplaner ble vedtatt. Dette arbeidet har blitt satt i gang for å oppnå en klimavennlig fortetting i kommunens tettsteder.

Endringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområde. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, samt naboer og gjenboere, skal gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd. I tillegg gis offentlige myndigheter mulighet til å uttale seg.

Forslaget medfører følgende endringer:

• Øke grad av utnytting for eiendommene i reguleringsplanen. Dagens utnyttelsesgrad, som er u= 0,15, endres til at utnyttelsesgraden settes til prosent bebygd areal (%-BYA) = 30%. Prosent bebygd areal er en av metodene man i dag bruker for å beregne grad av utnytting på tomtene.

Dette betyr følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Bestemmelse om utnyttingsgrad for delen som er regulert til boligområde i Fjellveien nord, 10.03.1978.

Reguleringsplanens fastsettelse av utnyttelsesgrad= 0,15 endres til prosent bebygd areal (%-BYA) = 30%. Den maksimalt tillate utnyttelsesgraden vil da være %-BYA= 30%.

Hensikten med endringen er å legge til rette for at større deler av tomten kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi.

 

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse 2018/4335. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 7.desember 2018.

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no.