Enebakk kommune legger herved frem forslag om endring i reguleringsplanen for:

  • Gaupeveien 11,13,15 og 17.
  • Mårveien 1 A-C.
  • Beverveien 1, 2, 3, 4,5,6,8,9,10, 11,12, 13,14,16,18,20 og 22.
  • Haresvingen 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 10,10 A-D,11,12,14,16,18,20,22,24 og 26.
  • Grevlingveien 2, 4 og 6.

Grunnlaget for forslag endring baserer seg på vedtak i utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune, 16.11.2017, sak 67/17, hvor rådmannens anbefalinger om oppheving og endring av gamle reguleringsplaner ble vedtatt. Dette arbeidet har blitt satt i gang for å oppnå en klimavennlig fortetting i kommunens tettsteder.

Endringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

Forslaget medfører følgende endringer:

• Øke grad av utnytting for eiendommene i reguleringsplanen. Utnyttelsesgraden endres fra å være U=0,15, U=0,20 eller U=0,30 til at grad av utnytting settes til prosent bebygd areal (%-BYA) = 30%. Prosent bebygd areal er en av metodene man i dag bruker for å beregne grad av utnytting på tomtene. Grad av utnytting sier noe om hvor stor del av tomten som kan utnyttes.

Dette betyr følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

Endring av grad av utnytting for REG 318 Ødegården, 02.02.1979

Utnyttelsesgraden som er satt til U=0,15, U=0,20 eller U=0,30 i bestemmelsenes punkt 2 og 3 endres, og den nye bestemmelsen om grad av utnytting blir slik: 

 «Den maksimalt tillate utnyttelsesgraden er prosent bebygd areal (%-BYA) = 30 %»

Hensikten med endringen er å legge til rette for at større deler av tomten kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi.

 

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse 2018/4452. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 20.desember 2018.

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no