Enebakk kommune legger herved frem forslag om å endre reguleringsplan REG 325 Haug 2 på Flateby. Planen trådte i kraft 07.05.1981.

Endringsforslaget gjelder følgende eiendommer (gårds – og bruksnummer):

  • 5/279, 5/297, 5/300, 5/334, 5/335, 5/336, 5/337, 5/338, 5/339, 5/340, 5/341, 5/342, 5/343, 5/344, 5/345, 5/346, 5/348, 5/349.

 

Forslagenes innhold

Følgende endringer foreslås med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-7:

  • Endring av bestemmelse om utnyttelsesgrad. Reguleringsbestemmelsenes § 2 endres fra å angi utnyttelsesgrad (u) = 0,15 til 30 % - BYA (prosent bebygd areal).
  • Endring av byggehøyder i § 4. Det foreslås å endre byggehøydene til å være i tråd med kommuneplanens arealdel punkt (pkt.) 3.2.1. Den angir en maksimal mønehøyde på 9 meter og en maksimal gesimshøyde på 7 meter. Høyden skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal mønehøyde på garasje er 4,5 meter, målt fra garasjegulv.

Dagens byggehøyder er mønehøyde på 8,5 meter for hus med innredet underetasje, og 7 meter for 1.etasjes hus.

  • Bestemmelsen om at bebyggelsen skal være i en etasje oppheves, se § 3. Dette må ses i sammenheng med endring av byggehøyder.
  • Endring av type bebyggelse. I dag er det tillat å oppføre eneboliger, se § 3 i reguleringsbestemmelsene. Det foreslås at det i tillegg kan tillates å oppføre småhusbebyggelse i området.

«Småhusbebyggelse» er fellesbetegnelsen på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i plan – og bygningslovens § 29-4.

Endringene som foreslås vil gjelde for fremtidige tiltak i området.

 

Begrunnelsen for endringene

Hensikten med endring av utnyttelsesgrad og byggehøyder er å legge til rette for at større deler av tomtene kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi. Det å beregne grad av utnytting vil bli enklere å praktisere ved bruk av %-BYA (prosent bebygd areal).

Med disse endringene ønsker man også å sørge for at planen har moderne bestemmelser i tråd med dagens regelverk, og at planen er i samsvar med faktisk utvikling i området. Slik sikrer man at planen kan være et fremtidig styringsverktøy.

Endringsforslagene er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 16.11.2017 i sak 67/17, at eldre reguleringsplaner skulle endres og oppheves. Videre vedtok kommunestyret i mars 2018 (05.03.2018) hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres. De fleste av planene som skal endres ligger i tettstedene Flateby og Ytre Enebakk.

Arbeidet er i tråd med lokale og regionale føringer. Kommuneplanens samfunnsdel sier at 80 % av utvikling og bosetting i kommunen skal skje i de to tettstedene. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus trekker frem Flateby og Ytre Enebakk som prioriterte vekstområder.

 

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Endringene fremmes med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

 

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsene kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse «2019/1577». Frist for innsendelse av merknader/innspill er 8.mai 2019.

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no