Enebakk kommune legger herved frem forslag om endring av reguleringsplanen REG 318 Ødegården. REG 318 Ødegården trådte i kraft 02.02.1979.

Forslagene gjelder for følgende eiendommer:

 • Gaupeveien 11,13,15 og 17.
 • Mårveien 1 A-C.
 • Beverveien 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,18, 20 og 22.
 • Haresvingen 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,10 A-D,11,12,14,16,18,20,22, 24 og 26.
 • Grevlingveien 2, 4 og 6.

 

Tidligere høringsbrev

Tidligere har det blitt sendt ut et høringsbrev angående endring av bestemmelse om utnyttelsesgrad for REG 318 Ødegården. Forslaget innebærer å endre grad av utnytting fra u = 0,15, 0,20 eller 0,30 til 30 % bebygd areal (%-BYA). Dette forslaget gjelder fortsatt, og vil bli lagt frem for politisk behandling. Høringsfristen for forslaget var 20.12.2018.

 

Foreslåtte endringer

Etter en gjennomgang finner Enebakk kommune det hensiktsmessig å gjøre flere endringer i reguleringsplanen REG 318 Ødegården. I tillegg til å endre bestemmelsen om grad av utnytting ønsker man å regulere en eksisterende veitrasé, endre arealformål, og justere plangrensen. Dette er endringer som skal sørge for at planen er i tråd med den faktiske utviklingen i området.

 

Følgende endringer foreslås:

 •  Regulering av veitrasé. Forslaget innebærer å regulere for vei der veien «Haresvingen» går i dag. «Haresvingen» er opparbeidet der det opprinnelig er regulert til boligformål. «Haresvingen» er kommunal vei.  

 

Veien reguleres som kjørevei med 8 meters reguleringsbredde, og med en byggegrense på 1,5 meter fra kanten av reguleringsbredden.

bilde 1.png

Figur 1: Forslag til ny regulert veitrasé. Traséen går der veien «Haresvingen» går i dag. Dette er et utkast av nytt plankart.

 

 • Plankartet viser i dag en regulert gangvei som ikke er opparbeidet. Istedenfor er det bygd ut boliger i denne traséen. Traséens reguleringsbredde er 6 meter, og foreslås opphevet med bakgrunn i at veien er opparbeidet i en annen trasé

bilde 2.png

           Figur 2: Illustrasjonen viser eksisterende gangvei som er regulert, men ikke opparbeidet.

 

 • Endring av arealformål, fra parkeringsareal til boligformål. På eiendommene med gårds- og bruksnummer 90/514 og 90/515 (Haresvingen 2 og 4) er det opparbeidet boliger istedenfor parkeringsareal. Forslaget innebærer å endre formålet fra parkering til bolig slik at det stemmer med hvordan området faktisk er utviklet.bilde 3.jpg

Figur 3: Slik er området regulert i dag. Der det er regulert for parkering er det opparbeidet boliger.

 

Det samme gjelder for et annet område i planen regulert for parkering. Her er deler av et område som er regulert for parkering bygd ut med boliger. Man foreslår å justere arealet avsatt til parkeringsformål slik at det stemmer med det som i virkeligheten er opparbeidet til parkering. Parkeringsarealet blir mindre enn opprinnelig regulert (fra 0,8 daa til 0,5 daa.). Resterende areal blir regulert til boligformål.

bilde 4.png

Figur 4: Slik området er regulert i dag. Det grå arealet er regulert til parkeringsformål.

bilde 5.png

Figur 5: Det som i dag er opparbeidet som parkeringsareal vil bli værende regulert som parkeringsareal.

bilde 6.png

Figur 6: Innenfor det røde området vil det bli regulert til boligformål. Dette vil stemme med hvordan bruken av arealet er i dag.

 

 • Endring av plangrense. Det foreslås justere plangrensen, og dette innebærer at planområdet for REG 318 gjøres større. Innenfor eiendommene med gårds – og bruksnummer 90/514, 90/515, 90/516, 90/517, 90/518, 90/432, 90/550 eksisterer det i dag to reguleringsplaner, REG 313 og REG 318. En liten del av REG 313, som er regulert til kjørevei, omfatter deler av de overnevnte eiendommene. Det er REG 318 som regulerer den største delen av disse eiendommene. Forslaget innebærer at plangrensen for REG 318 justeres frem til Gaupeveien og i kanten av Grevlingveien. Området som utvides vil reguleres til boligformål.bilde 7.pngFigur 7: Det røde området viser hvor REG 313 gjelder i dag. Forslaget innebærer å flytte plangrensen til REG 318 inntil Gaupeveien. Dette innebærer at REG 318 også vil gjelde innenfor det røde området. Innenfor det røde området er det i dag regulert til veiformål.

 

 • Man ønsker å justere plangrensen i den nordre delen av planen. Her vil man trekke plangrensen inntil eiendomsgrensene til de eiendommene som er innenfor planområdet (se figur 8). Dette gjelder eiendommene 90/23, 90/435 og 90/649.bilde 8.pngFigur 8: Det foreslås at planavgrensningen går helt inntil eiendomsgrensene for eiendommene i planområdet i nord. Den nye plangrensen vil være fra den blå linjen.  

 

 • Justering av plangrense. Eiendom 90/484 omfattes av to reguleringsplaner, REG 318 og REG 337. Det er kun en liten del av eiendommen som omfattes av REG 337. Man foreslår å justere plangrensen slik at den følger eiendomsgrensen mellom 90/484 og 90/602.

bilde 9.png

Figur 9: Den blå linjen markerer den nye foreslåtte planavgrensningen. Linjen går langs eiendomsgrensen.

 

Endringene vil gjelde for fremtidige tiltak i området.

 

Begrunnelsen for endringene

Bakgrunnen for at man i tillegg ønsker å gjøre disse endringene er at området er ikke er utviklet i tråd med reguleringsplanen. «REG 318 Ødegården» er en eldre reguleringsplan, og derfor er det en del år siden området ble utviklet i strid med planen. Man ønsker derfor å oppdatere plankartet slik at det er i tråd med utviklingen i området, og sikre at planen fortsatt kan være et styringsverktøy. Dette vil også gjøre byggesaksbehandlingen enklere.

 

Det er ikke planlagt noen utbedringer av «Haresvingen», men man ønsker å sikre at det er en regulert vei innenfor planområdet.

 

Det er uheldig at eiendommer omfattes av flere reguleringsplaner, og derfor ønsker man å sørge for at eiendommene kun omfattes av én reguleringsplan. Endring av plangrensen vil ikke ha noen store konsekvenser for eiendommene i området.

 

Endringsforslagene er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i kommunens tettsteder. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 16.11.2017, i sak 67/17, rådmannens anbefalinger om oppheving og endring av eldre reguleringsplaner. Kommunestyre vedtok i mars 2018 (05.03.2018) hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres. De fleste reguleringsplanene ligger i tettstedene Flateby og Ytre Enebakk.

 

Det foreligger både lokale og regionale føringer for arbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel sier at 80 % av utvikling og bosetting i kommunen skal skje i de to tettstedene. Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus trekker frem Flateby og Ytre Enebakk som prioriterte vekstområder.  

 

Myndighet til å fatte avgjørelse i saken

Endringene fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

 

I Enebakk kommune er denne myndigheten delegert til utvalg for teknikk og utvikling.

 

Merknader/innspill

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslagene kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse 2018/4452.

 

Frist for innsendelse av merknader/innspill er 5. juli 2019. Etter høringsperioden vil saken bli lagt fram for politisk behandling i utvalg for teknikk og utvikling.

 

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no.