Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om forslag om mindre endring av reguleringsplan 461 Vik skog Råkenåsen. 

Det ble i forbindelse med kunngjøring av vedtak av reguleringsplanen informert om at det krevdes en mindre reguleringsendring av planen før utbygging av delfeltene B4, B5, B11, B12 og B13. Endringene består av mindre endringer ved vei, grønnstruktur, lekeplasser, anleggsvei og justering av planavgrensning som er hensiktsmessig for å oppnå mer rasjonelle løsninger både for gjennomføring, utbygging, drift og bruk av området. Forslag til mindre endringer er beskrevet i vedlagte dokument «Reguleringsplan 461 Vik skog Råkenåsen – forslag til mindre endring». Plandokumenter kan også finnes som vedlegg under.

Merknader til den mindre endringen merkes med vår referanse i saken «2018/2927», og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. 

Frist for innsendelse av merknader er 16.12.2018.