Utvalg for teknikk og utvikling vedtok i møte 10.6.2021 i sak PS  64/21 endring av detaljreguleringsplan nr. 448 for Lyserbråten og Nosa etter pbl. § 12-14 annet ledd. I vedtaket ble det stilt krav om å endre plassering av byggesirklene for hyttene nr. 48 og 51 på plankartet. Dette medførte at plankartet som lå ved behandling i TEK måtte justeres etter møtet og før kunngjøring av planendringen

 

Etter kunngjøringen kom det inn klage fra Lysern Strandpark as. Klagen omhandlet plassering av byggesirkel for hytte 51 på plankartet. TEK behandlet klagen i møte 17.3.2022. TEK vedtok å ta klagen fra Lysern Strandpark as til følge. Som følge av vedtaket er byggesirkelen for hytte nr.51 nå foreslått endret på plankartet i samsvar med vedtaket i TEK.

Forslag til endret plankart, bestemmelser og protokoll med saksfremlegg fra TEK møtet, ligger vedlagt.

 

Eventuelle innspill eller merknader til planforslaget sendes til Enebakk kommune innen 13.6.2022.