Enebakk kommune legger herved frem forslag om en mindre endring i reguleringsplanen for:

 

  1. Fjellveien 23 A og B. Gnr. 93 og bnr. 269 og gnr. 93 og bnr. 270.

 

Endringsforslaget baserer seg på vedtak i utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune, 16.11.2017, sak 67/17, hvor rådmannens anbefalinger om oppheving og endring av gamle reguleringsplaner ble tatt til orientering. Dette arbeidet har blitt satt i gang for å oppnå en klimavennlig fortetting i kommunens tettsteder.

 

Endringen fremmes med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-14 annet ledd. Bestemmelsen gir kommunestyret hjemmel til å delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområde.

 

Før et slikt vedtak treffes, skal saken forelegges berørte myndigheter. Eiere og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal også gis anledning til å uttale seg, se plan – og bygningslovens § 12-14 tredje ledd.

 

Forslaget medfører følgende endringer:

 

• Øke utnyttelsesgraden for eiendommene i reguleringsplanen (gnr. 93 bnr. 269 og gnr. 93 og bnr. 270). Utnyttelsesgraden endres fra å være at bolighusenes størrelse ikke skal overgå 20% av tomtens nettoareal til at den maksimalt tillate utnyttelsesgrad er %-BYA = 30%.

 

Dette betyr følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 

Vedtektene i tilknytning til REG 303 Ødegårdslia, 29.10.1976 (gjelder også for REG 309)

 

Endring i vedtektenes § 7 annen setning. «Bolighusenes størrelse skal ikke overgå 20% av tomtens nettoareal» fjernes, og ny ordlyd i § 7 annen setning blir «Den maksimalt tillatte utnyttelsesgraden er %-BYA = 30%.»

 

Hensikten med endringen er å legge til rette for at større deler av tomten kan utnyttes. Dette vil kunne ha positiv innvirkning på tomtens verdi.

 

Gjeldende plankart og reguleringsbestemmelser kan leses under.

 

Merknader/innspill

 

Eventuelle merknader og/eller innspill til forslaget om å endre bestemmelsen kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, merket med vår referanse 2018/4046. Frist for innsendelse av merknader/innspill er 21. november 2018.

 

Dersom du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Anders Vister, tlf: 989 00 493 eller e-post: ole.anders.vister@enebakk.kommune.no