Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, samt forhandlinger om utbyggingsavtale, for areal avsatt til Industri/lager i gjeldende kommuneplan. Tiltakshaver er grunneier Erik Johan Bjertnæs og Sweco Norge AS er plankonsulent. Planområdet er markert med svart stiplestrek i kartutsnittet under. 

prestmåsan_850x746.png

Arealet, som er en del av område Gran NY4 i Enebakk kommune, er avsatt til næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for formålet Industri/lager i tråd med intensjonene i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Detaljreguleringen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Reguleringsplanen vil ha «Industri/lager», «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» og «Vegetasjonsbelte» som hovedformål. Reguleringsbestemmelser vil gi rammer og retningslinjer for blant annet byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelse.

Spørsmål, kommentarer og bemerkninger til dette varselet kan rettes til Sweco Norge AS v/Ragnar Indrebø tlf. 90507170, e-post: ragnar.indrebo@sweco.no med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no og eventuelt per post til: Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI v/Ragnar Indrebø med kopi til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK. Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart må være sendt innen fredag 09.03.2018.