Enebakk kommune varsler med dette oppstart av arbeid med mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-17.

 

I kommunestyrets sak 39/18 (Plan for oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse) ble det fattet vedtak om at det skal gjennomføres en mindre endring av kommuneplanen for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg på boligeiendommer uten søknad om dispensasjon. Som følge av dette vedtaket foreslås det tilføyelser til gjeldende bestemmelser 2.17 – Byggegrense til vassdrag og 4.3 – Byggetiltak tilknyttet eksisterende boligenheter i LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder), for å tillate utbedring av eksisterende avløpsanlegg. Vesentlig endring av utløpstrasé foreslås ikke tillatt.

 

Bestemmelsene, med forslag til ny ordlyd, kan leses i vedlegg under. Gjeldende dokumenter til kommuneplanens arealdel kan leses her: http://www.enebakk.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.345406.no.html 

 

Eventuelle merknader til dette varselet sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Merknader merkes «2013/905.» Frist for innsendelse er 24. oktober 2018.