I kommunestyrets møte 24.06.21 (sak 56/21) ble det fattet vedtak om å legge planprogram for ny kommuneplan ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 11-13 og 4-1. Samtidig varsles det om oppstart av arbeid med ny kommuneplan, jf. pbl § 11-12.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel bør synliggjøre viktige utfordringer knyttet til kommunens samfunnsutvikling og tydeliggjøre valg og prioriteringer kommunen tar. Kommuneplanens arealdel skal vise hovedtrekkene av arealbruken i kommunen og gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk det åpnes for. Kommuneplanens samfunnsdel vil gjennom valg av prioriteringer og utforming av strategier gi føringer også for innholdet i og utformingen av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel vil derfor utarbeides og vedtas politisk før behandling av kommuneplanens arealdel.

Et planprogram skal utarbeides når det igangsettes rullering av kommuneplanen/arbeid med ny kommuneplan. Planprogrammet skal sette rammene for planprosessen/planarbeidet, og skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosess med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, vurdering av alternativer og behov for utredninger. I tillegg er det i planprogrammet beskrevet viktige tema/prioriteringer i arbeidet med ny kommuneplan. Dette er kommunens økonomi, boligutvikling, næringsutvikling, omsorgsbehov, reformen «Leve hele livet» og barn, unge og fritid.

Forslag til planprogram, kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 og møteprotokoll kan leses under.

Innspill og merknader til innholdet i planprogrammet kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Innspill og merknader merkes med vår referanse 2021/2939. Fristen er 8. september.  

Det vil være mulighet for innspill og merknader flere ganger i løpet av arbeidet med ny kommuneplan. Dette gjelder når forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn, når det åpnes for innspill til nye utbyggingsområder (anslått til februar/mars 2022) og når forslag til ny arealdel til kommuneplanen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og merknader vil ikke besvares direkte, men vil kommenteres og tas stilling til i tilknytning til politisk behandling.