Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 4-5 seniorboliger med miljøprofil tilpasset strøkets karakter og omgivelser. Bebyggelse blir planlagt som tilgjengelig boenhet (livsløpsstandard) med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Uteareal ved inngangsparti og tilrettelagte fellesareal skal så langt som mulig gis trinnfri adgang og være særlig tilpasset seniorbeboere. Boligene planlegges som frittliggende småhusbebyggelse på ett plan, evt. med underetasje. Siden alle funksjoner søkes løst på ett plan viser foreløpig beregninger en tomteutnyttelse på ca. 35 % bebygd areal (BYA).

 

Planarbeidet vil blant annet omfatte:

  •  Hydrologisk beregning for å unngå økt avrenning til vassdrag.
  •  Feltkartlegging av biologisk mangfold og naturtyper
  •  Avklaring av kulturhistorisk verdi i samarbeid med Akershus fylkeskommune

Planområdet

Planlagt byggeområde – Hansebråthagan - ligger på eiendommen med gnr. 95 bnr.3 i Enebakk kommune. Byggeområdet er sørvestvendt og vist som BY25 i kommuneplanens arealdel. Området ligger rett sør for tunet på Hansebråtan og nordøst for tunet på Bjerke gård i Ytre Enebakk.

Planområdet for detaljreguleringen omfatter BY25, samt atkomstvegen – Bjerkealleen - fra Kjølstadvegen fram til byggeområdet. Atkomstveg ligger og vil fortsatt bli liggende på eiendommen gnr. 95 bnr. 1, men atkomstvegen tas inn som del av reguleringsplanen for å avklare vegretter og forpliktelser til atkomstvegen. Planen skal i tillegg avklare mulig breddeutvidelse eller etablering av møteplasser langs atkomstvegen. Dette vil følge av krav fra Enebakk kommune til vegteknisk utforming av vegen og gjøres i samarbeid med Enebakk kommune. Krysset med Kjølstadvegen og del av denne tas med i planen for å vise frisikt i avkjøringspunktet og sikre trafikksikker avkjøring til planområdet.