planavgrensing.png

Planområdet er på ca. 14 daa.

 

I samsvar med Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles

med dette om oppstart av detaljregulering for Gaupeveien 23, 27A,

27B og del av Gaupeveien med utleggelse av planprogram (se vedlegg under). Det vil bli

forhandlet om utbyggingsavtale.

 

Detaljreguleringen faller inn under pkt. 25 i vedlegg 1 til forskrift om

konsekvensutredning, «nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er

i samsvar med overordnet plan», og utløser derfor krav om konsekvensutredning.

 

Planprogram er utarbeidet som et styringsdokument for planprosessen.

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til næringsvirksomhet.

Detaljreguleringen tar sikte på tilrettelegging for boligformål og kombinasjon

av bolig- og næringsformål. Planen vil dessuten gi en helhetlig

regulering av Gaupeveiens nordre sløyfe rundt planområdet og omfatte

vei med fortau/sykkelvei for en del av Gaupeveiens hovedløp.

 

Spørsmål, kommentarer og merknader til planarbeidet kan rettes til

plankonsulent Romfarer arkitekter AS v/siv.ark. MNAL Stein Høglund,

e-post sh@romfarer.no med kopi til

postmottak@enebakk.kommune.no, evt. pr. post til

Romfarer arkitekter AS, St. Olavs gate 24, 0160 Oslo.

 

Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart må være sendt

innen 11.12.2020.