I samsvar med Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles med dette om oppstart av detaljregulering for Nylendeveien i Ytre Enebakk fra kryss med fv. 155 og for eiendommene Nylendeveien 12 (gnr. 90 gnr. 611), Nylendeveien 33 (gnr. 95 bnr. 51) og Nylende Park (gnr. 90 bnr. 144, 259, 542, 679). Planområdet omfatter også parkeringsareal for barnehage i Nylendeveien 8. Det vil bli forhandlet om utbyggingsavtale.

 

Det er tidligere varslet om planoppstart for Nylendeveien 12 og en del av Nylendeveien, se Enebakk kommunes planarkiv plan ID 476, kunngjøring: https://www.enebakk.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-detaljreguleringsplan-for-nylendeveien-12-med-adkomst.6367299-548256.html. Dette området tas inn i det planområdet dette varselet gjelder.

 

Detaljreguleringen har som formål å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, og er i samsvar med arealdel av kommuneplan for Enebakk kommune 2015-2027. Det tas sikte på å legge til rette for bygging av ca. 60 boliger innenfor Nylende park og ca. 30 boliger i Nylendeveien 12.

 

Varslet planområde er 35,2 daa stort og planlegges regulert til følgende arealformål:

  • Boligbebyggelse
  • Uteoppholdsareal
  • Turdrag
  • Kjøreveg med fortau
  • Gangveg
  • Parkering
  • Midlertidig bygge- og anleggsområde

 

Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning § 8 og 10 vedlegg 2, og skal ikke konsekvensutredes.

bilde 1.png

Planprosessen forventes avsluttet medio 2022.

 

Spørsmål, kommentarer og merknader til planarbeidet kan rettes til plankonsulent

Romfarer arkitekter AS v/ siv.ark. MNAL Stein Høglund pr. e-post sh@romfarer.no

med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no,

evt. pr. post til Romfarer arkitekter AS, St. Olavs gate 24, 0160 Oslo.

 

Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart må være sendt senest fredag 24.09.2021.