I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Sagstuatoppen, Enebakk kommune. Planlagte tiltak er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ihht. plan- og bygningsloven § 17-4. Parter i forhandlingene er Trysilhus Akershus AS og Enebakk kommune. Formålet med avtalen er fordeling av ansvar og eventuelt kostnader knyttet til gjennomføringen av tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket samt eventuelle kommunale overtakelse av disse for drift og vedlikehold. Framforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Tiltakshaver er Trysilhus Akershus AS.

Planområdet ligger nord/øst for eksisterende boligområde, med atkomst fra Vågliveien/Tiurveien/Ekornveien eller Sagstuveien. Planområdets avgrensning og beliggenhet framgår av kartutsnitt i vedlegg under (figur 1). Planområdet utgjør ca. 80 daa og er i all hovedsak uregulert. Varslet planområde berører eksisterende reguleringsplaner langs Sagstuveien og Vågliveien. Det ble varslet oppstart av planarbeid for området også i 2011. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner framgår av kartet i vedlegg under (figur 2).
 

Planområdet er i vedlegg (figur 3) vist som framtidig boligbebyggelse (vist med mørk gul farge), nåværende friområde (grønn farge) og nåværende boligbebyggelse (vist med lys, gul farge) i kommuneplanens arealdel. Deler av friområdet er innlemmet i planområdet for blant annet å regulere inn turvegtraseer. Dessuten vil man gjennom planarbeidet søke å finne en mer terrengtilpasset grense mellom boligområdet og friområdet. I henhold til kommuneplanen er det krav om 2,5 parkeringsplasser per boenhet. Planlagte boliger er imidlertid konsentrert småhusbebyggelse med felles parkeringsløsninger. Erfaringer med denne boligtypen tilsier at parkeringskravet kan reduseres. I planprosessen vil fravik diskuteres for å redusere parkeringsdekningen til f.eks. 1,5 parkeringsplasser per boenhet.
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligfelt med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Foreløpige skisser viser at boligområdet vil bli dimensjonert for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 120 enheter. Eksisterende enebolig på 93/80 tenkes opprettholdt. En vesentlig andel av parkering er tenkt i parkeringskjellere, blant annet for å ta opp lokale høydeforskjeller. Varslet planområde omfatter både Vågliveien/Tiurveien/Ekornveien og Sagstuveien. I planarbeidet vil det bli gjort vurderinger vedrørende hvilket alternativ som bør velges. Valgt adkomstveg vil få en utbedret standard i henhold til kommunens vegnorm, med fortau og belysning. Viktige problemstillinger vil være god og sikker adkomst, hensyn til friluftslivsverdier, kulturminner, tilpasning til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Det er kjent funn av kulturminner i området. Dette vil tas hensyn til i planarbeidet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

 

Det avholdes åpent møte angående saken mandag 19. november kl. 18. Møtet avholdes på
Mjær ungdomsskole. Alle er velkommen.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 10. desember 2018 rettes til:
Rambøll Norge AS
Avd. Plan og Arkitektur
Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no