I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for gnr/bnr 90/611 og del av gnr/bnr 90/5 mm.

 

Eiendom 90/611 er i kommuneplan, sist revidert 07.12.18, avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Området er tidligere regulert. Planoppstart er tidligere varslet for deler av området i forbindelse med reguleringsplan REG476, men gjøres nå på nytt på grunn av at planavgrensningen utvides noe.

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging en leilighetsblokk i tre etasjer med ca. 30 leiligheter. Siden området er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i en vedtatt kommuneplan vurderer kommunen det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jf PBL § 4-1 og 12-9).

 

Nylendeveien 12 ligger i Ytre Enebakk ca. 200 meter fra Osloveien (155). Hele planområdet er på ca. 7,5 daa. Parkeringsarealet foran barnehagen og veien mellom Nylendeveien 12 og Sløssåsveien er av trafikksikkerhetsmessige hensyn medtatt i planarbeidet.

 

Foreløpig planavgrensning er vist på kartskisse nedenfor (skravert), og vedlagt ligger planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

kll.jpg

 

Det vil om mulig avholdes informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte i februar/mars. Alternativt blir det sendt ut ekstra informasjon til alle berørte parter.

 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til: Even Aursand. tlf. +47 48 12 15 23.

Merknader og innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes elektronisk til:

even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø.

Kopi av eventuelle merknader sendes til Enebakk kommune (Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller postmottak@enebakk.kommune.no).

 

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 12. mars 2021.