I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av detaljregulering for deler av gnr./bnr. 91/28, samt deler av 127/36 og 91/21. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Planområdet ligger mellom Tåjeveien og fv. 155 på Vik i Ytre Enebakk. Planens avgrensing er vist under og dekker et areal på ca. 12,4 daa.

figur 1.png

Figur 1. Planavgrensning

 

Handelsbygg Holdning AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. Tiltakshaver ønsker å legge til rette for utvikling av dagligvareforretning og bolig. Det skal også etableres en lekeplass på området. Figur 2. viser en foreløpig situasjonsplan.

figur 2.png

Figur 2. Situasjonsplan

 

Arealet er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel, men er ikke benyttet til jordbruk i dag. Siden tiltaket ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan vil planen utløse krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal blant annet utrede hvilke konsekvenser tiltaket vil få for omkringliggende bebyggelse, for eksempel økt trafikk og støy, samt anbefale avbøtende tiltak.

 

Krav om konsekvensutredning medfører at det skal utarbeides et planprogram. Planprogrammet er et verktøy for planprosessen, og omhandler situasjonsbeskrivelser, tiltakshavers alternativer og utredningsbehov, prosess, framdrift og opplegg for informasjon og medvirkning. Planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med denne varslingen.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge AS v/ Bjørnar Rutledal, Hoffsveien 4, PB 427, Skøyen, 0213 Oslo, eller på mail til bjornar.rutledal@ramboll.no og med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no, evt. Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 ENEBAKK, innen 25.11.2019. Merk innspillet med saksnummer 2019/2054.

 

Etter at fristen for merknader er utløpt vil planprogrammet justeres og vedtas av kommunen. Når planprogrammet er vedtatt vil selve reguleringsplanen utarbeides og oversendes kommunen for behandling. Planforslaget vil så legges ut på ny høring og offentlig ettersyn hvor det igjen vil bli gitt anledning til å komme med spørsmål eller merknader til planforslaget.