I henhold til plan– og bygningslovens (pbl.) § 12-8 første ledd varsler Enebakk kommune oppstart av arbeid med ny områdereguleringsplan REG 482 «Rennabekken» på Flateby. Reguleringsplanen erstatter REG 336 «Renna» og REG 382 «Småttaveien 9», samt innlemmer deler av REG 357 «Del av Melgårdshagan I» og REG 393 «Del av Melgårdshagan III».

Den nye planen er en del av kommunens arbeid med å oppdatere og modernisere eldre reguleringsplaner slik at disse er i tråd med kommuneplanen, dagens regelverk og statlige planretningslinjer. Planen skal være et framtidig styringsdokument for utviklingen i området, og gi muligheter for en klimavennlig fortetting.

Planområdet avgrenses av Nygårdsveien i nord, Ødegårdsveien i øst og Fiolveien i sør. Det omfatter eiendommer langs Ødegårdsveien, eiendommer i Rennaveien og eiendommer som grenser til Rennabekken eller til grønnstruktur i tilknytning til denne. Området er i dag opparbeidet med boligbebyggelse.

Bilde1.png

Figur 1 Foreslått avgrensning av planområdet på Flateby

 

Forslagets innhold

For planområdet er det foreløpig tenkt å gjøre følgende endringer i plankart og bestemmelser:

1. Endringer i bestemmelser:

 • Endre fra å angi at bebyggelsen skal være «frittliggende boliger» og «åpen småhusbebyggelse», til benevnelsene «frittliggende småhusbebyggelse» eller «konsentrert småhusbebyggelse».
 • Endre grad av utnytting til %-BYA (prosent bebygd areal) for deler av området, og justere denne slik at den gjenspeiler den faktiske utbyggingen og bedrer mulighetene for fortetting.
 • Endre regulering av byggehøyder til å bare angi gesims – og mønehøyde.
 • Oppheve utdaterte reguleringsbestemmelser.
 • Legge inn ny bestemmelse om parkering pr. boenhet.
 • Legge inn ny bestemmelse om krav til minste uteoppholdsareal pr. boenhet.
 • Legge inn nye bestemmelser om lokal overvannshåndtering og flomsikringstiltak.
 • Legge inn rekkefølgekrav for tiltak i flomutsatte områder og langs vassdraget Rennabekken, blant annet skal Haugdammen være sikret opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse.
 • Legge inn rekkefølgekrav om utbedring av fellesvei før det gis igangsettingstillatelse for større tiltak.

2. Endringer i plankart:

 • Regulere for lekeplass på eiendom 6/211 (her er det lekeplass i dag) og for «frittliggende småhusbebyggelse» på 6/220 (her er det bolig i dag).
 • Justere plangrensen der det er nødvendig i forhold til eksisterende eiendomsgrenser og tilliggende planer.
 • Eiendommene med adressene Småttaveien 6 A-E, 8, 10, 11 A-B, 12, 14 og Ødegårdsveien 1 blir regulert gjennom innlemmelse i planen.
 • Endre et arealformål fra «Offentlig bebyggelse – Tele» til «Andre typer anlegg»
 • Sikre mulighet for ferdsel langs og bevaring av Rennabekken med kantsone ved å omregulere til formål grønnstruktur - naturområde langs Rennabekken der det ikke er allerede bebygd areal.
 • Legge inn byggegrense på 6 m fra Rennabekken.
 • Legge inn hensynssone for frisikt i veikryss.
 • Legge inn hensynssone for flomfare i utsatte deler av området.

Endringene som foreslås vil gjelde for framtidige tiltak i området, og vil ikke gripe inn i eksisterende arealbruk. Kommunen bemerker at det kan dukke opp andre endringer underveis i planarbeidet, som også vil bli tatt med.

 

Midlertidig forbud mot tiltak

I henhold til forvaltningsloven § 16 varsles det samtidig om midlertidig forbud mot tiltak med hjemmel i plan– og bygningsloven § 13-1. Området som er berørt ligger innenfor planområdet og er merket av på kartet på fig.2. Forbudet gjelder for eiendommer i en strekning langs Rennabekken, som berøres av en mulig utbygging på gnr./bnr. 6/231. Forbudet gjelder samtlige tiltak nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, og innebærer at slike tiltak ikke kan tillates før ny regulering langs Rennabekken er vedtatt. Hensikten med det midlertidige forbudet er å hindre at det blir utført deling av eiendom, samt bygge- eller anleggsarbeid som hindrer realisering av framtidig reguleringsplan.

Kommunen kan samtykke i at et tiltak blir gjennomført selv om det er innført midlertidig forbud. Vilkåret er at tiltaket etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planarbeidet. Et eventuelt forbud vil gjelde i inntil 4 år eller til planspørsmålet er endelig avgjort, ref. plan -og bygningsloven §13-2. 

Bilde2.png

Figur 2 Området hvor det foreslås midlertidig forbud mot tiltak

 

Bakgrunn for arbeidet

Forslaget om ny reguleringsplan for Renna/Rennabekken er en del av kommunens arbeid med å legge til rette for en klimavennlig fortetting i Enebakks tettsteder. Utvalg for teknikk og utvikling i Enebakk kommune vedtok, 16.11.2017 i sak 67/17, at eldre reguleringsplaner skulle endres og oppheves. Videre vedtok kommunestyret i mars 2018 (05.03.2018) hvordan arbeidet skulle organiseres og prioriteres. De fleste av planene som skal endres ligger i tettstedene Flateby og Ytre Enebakk.

Begrunnelsen for å lage en ny reguleringsplan for Renna, er å få en mer helhetlig og moderne regulering i området. Gjeldende planer for det aktuelle planområdet viser ikke den faktiske utviklingen som har vært, og en rekke tiltak krever i dag dispensasjon fra bestemmelsene. Det er også ønskelig å bevare vegetasjon langs Rennabekken og sikre at nye tiltak ivaretar hensyn til flom.

Reguleringsplan 336 «Renna» ble utarbeidet etter bygningsloven av 1965 og mange av reguleringsbestemmelsene er utdaterte. Dette gjør planen krevende å tolke og den er derfor ikke egnet som et fremtidig styringsverktøy. Plankartet er også utdatert i deler av området. Reguleringsplan 382 «Småttaveien 9» har manglende bestemmelser, som ikke sikrer planområdet tilstrekkelig i forhold til moderne krav. Ved å innlemme deler av tilliggende reguleringsplaner, forenkles arbeidet med å ivareta vassdraget Rennabekken i den framtidige planleggingen.

Si din mening

Gjeldende plankart og reguleringsbestemmelser samt forslag til planavgrensning kan du finne ved å trykke på lenkene nedenfor:

Eventuelle spørsmål kan rettes til adressen under eller til arealplanlegger Ingerid Norum, tlf. 457 35 575.

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet kan merkes med vår referanse i saken, «2021/4062», og sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

Innkomne innspill vil bli vurdert og kommentert i forslaget som skal legges frem for politisk behandling. Endelig forslag vil senere bli lagt ut for offentlig ettersyn.

Fristen for å komme med merknader/innspill er 25.oktober.