Tukkebøl – OMRÅDE FOR ANLEGGSVIRKSOMHET, MASSEMOTTAK/-OPPFYLLING, UTTAK AV FJELL OG ETTERBRUK LANDBRUK, JORD- OG SKOGBRUK

Melding om regulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd
Melding om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. plan- og bygningslovens kapittel 17

 

Innledning
Asplan Viak skal sette i gang reguleringsarbeid for et område på Tukkebøl i Enebakk kommune, på oppdrag for selskapet Landbruksutvikling AS. Kontaktperson for selskapet er adv. Tomas J. Tenden. Planforslaget vil bli utarbeidet som privat detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3.

Det kunngjøres herved oppstart av reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, og om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 17.

Planinitiativ, oppstartmøte og plannavn
Oppstartmøte iht. plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd ble avholdt med Enebakk kommune 03.04.20 (digitalt). Planinitiativ datert 07.11.19 er revidert sist 26.01.22 etter tilbakemeldinger fra kommunen etter oppstartmøtet. Planinitiativ og referat fra oppstartmøtet vedlegges.

Følgende plannavn er foreslått: «Tukkebøl - område for anleggsvirksomhet, massemottak/-oppfylling, uttak av fjell og etterbruk landbruk, jord- og skogbruk».

Hensikt med reguleringen
Del av området skal reguleres til område for mottak av ikke-forurensede overskuddsmasser fra anleggsvirksomhet i distriktet (i hovedsak innenfor en kjøreavstand på 25 km). Området for oppfylling utgjør 85 – 90 daa og volum på inntil 800 000 m3. På det ferdig oppfylte arealet etableres dyrkbar mark og skog ved tilsetting av gjødsel. Området skal ferdigstilles etappevis for hver 10 - 20 daa (nærmere krav til rekkefølge fastsettes i reguleringsplanen).

Et areal på 30 - 40 daa reguleres til uttak av fjell for knusing og bruk i anleggsvirksomhet og som steintilslag i bl.a. produksjon av asfalt og steinullisolasjon.

Fv. 120 med langsgående gang-/sykkelvei er inkludert i meldingsområdet for å vurdere muligheten av å rette ut veien, og for å videreføre den regulerte gang-/sykkelveien langs østsiden av fylkesveien fram til Skøyenveien sydover, som del av reguleringen.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at tiltakene kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at reguleringen derfor må konsekvensutredes, jfr § 8 og § 10 i Forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle temaer for utredningen er listet opp i oppstartreferatet og i planinitiativet. I den videre planprosessen kan det avdekkes behov for at det er flere/andre temaer som må utredes. Konsekvensutredningen skal legges til grunn for planarbeidet og i vurderingen av om og på hvilke vilkår planen kan vedtas og gjennomføres.

Meldingskartet
Vedlagte meldingskart viser området som tas opp til regulering. Kartet viser de aktuelle områdene for oppfylling og uttak med gråtone. Allerede oppfylt område er vist med egen avgrensning.

Dersom fylkesveien skal reguleres i en ny trasè må fyllingsområdet tilpasses denne. Ved flytting av fylkesveien må dagens vei og arealene mellom dagens vei og ny trasé reguleres til annet relevant formål.  Meldingsområdet omfatter derfor fylkesveien med en stripe areal og den regulerte gang-/sykkelveien på østsiden av kjørebanen. 

Avgrensning av forslaget til reguleringsplan vil bli tilpasset tiltakene (innenfor meldingsområdet).

Prosess
Hensikt med denne meldingen er å informere om at planarbeid skal settes i gang og å innhente synspunkter og opplysninger som kan være av betydning for planens utforming og innhold. Uttalelser til meldingen vil ikke bli besvart direkte, men følger planforslaget til behandling i kommunen sammen med et notat med kommentarer til og ev. hvordan opplysninger er hensyntatt i planen.

Vi legger til grunn at et planforslag vil foreligge innen utgangen av første kvartal i 2022. Ved politisk behandling i kommunen blir det tatt stilling til om det innsendte planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med offentlig ettersyn vil berørte hjemmelshavere bli underrettet på nytt, med mulighet for uttale til det konkrete planforslaget, før endelig behandling i kommunestyret.

Uttalelse til meldingen
Ev. uttalelse/merknad til meldingen må være sendt senest 10. mars 2022.

  • I posten til følgende adresse:                    Asplan Viak AS, postboks701, Stoa, 4808 Arendal

 

  • Eller i e-post til:                                          arendal@asplanviak.no

 

Merk brev og e-post med: Regulering Tukkebøl