Teknaconsult AS gir med dette, i samsvar med plan- og  bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-11, melding om oppstart av  følgende reguleringsarbeid: Detaljreguleringsplan Gran NY2 ØST, plan nr. 483.

REG483 - KART.png

Formålet med planen er å tilrettelegge for en mer fleksibel og funksjonell tomteinndeling, hvor det kan oppføres større  byggverk ift. eksisterende situasjon.

 

Planområdet er på ca. 103 daa, og omfatter eiendommene gnr/bnr 91/807, 808 og 884 samt deler av eiendom gnr/bnr 91/ på Gran NY2, Enebakk. Planområdet er hovedsakelig avsatt til næringsformål iht. gjeldende reguleringsplan 440 og fornøyelsespark på gnr/bnr 91/1 iht. reguleringsplan 401.

 

Aktuelle myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

 

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning.

 

Eventuelle merknader eller kommentarer sendes skriftlig til Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, eller til

post@teknaconsult.no innen 02.12.2021.

 

Kopi av merknad sendes skriftlig til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912

Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no.

 

Vennligst oppgi plan-ID, gnr og bnr ved innsending av merknad.