Sweco Norge AS, på vegne av Vik tomtelag AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at detaljreguleringsarbeid for Råkenåsen syd, planID 484 blir satt i gang.

Planområdet er på 32 daa. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Det planlegges for omtrent 30 boenheter. Området vil være preget av grønnstrukturer i forbindelse med uteoppholdsarealer og de to kulturminnene på stedet. Tilrettelegging for boligbebyggelsen er i tråd med intensjonene i gjeldende kommuneplan, og er en forlengelse av eksisterende detaljreguleringsplan (BY 18 – Vik skog Råkenåsen). Råkenåsen syd vil bli en naturlig sammenføying av den pågående utviklingen i området.

REG484 Råkenåsen syd - kart.PNG

Planområdet består i dag av noe avhugget skog i ulent og småkupert terreng. Terrenget er til dels bratt. Det vurderes å legge til rette for terrassert blokkbebyggelse utover bebyggelse som komplimenterer eksisterende utbygging på Råkenåsen. Det vurderes samtidig to avkjørsler fra hver side av planområdet som en nødvendighet for å komme seg til hele planområdet uten å utføre for store inngrep i eksisterende terreng. Adkomst til planområdet for Råkenåsen syd vil derfor være fra Flintveien og Furuåsen.

Planområdet er i kommuneplans arealdel 2015-2027 for Enebakk kommune regulert til fremtidig boligbebyggelse (område BY18). Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

 

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen. Parter i forhandlingene er Vik tomtelag AS som grunneiere av gbnr. 91/881 og Enebakk kommune.

 

Foreslått plangrense er vist i kartutsnitt under.

 

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Sweco Norge AS v/Jeppe Wethal, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski

eller til epost: jeppe.wethal@sweco.no, innen 26.05.22, med kopi til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller til postmottak@enebakk.kommune.no.

Eventuelle kommentarer og merknader fra berørte parter, naboer og offentlige myndigheter knyttet til dette varselet vil bli gjennomgått og kommentert i planforslaget når denne blir lagt til politisk behandling.

Det vil også bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for Teknikk og samfunn.

Vi ber om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

 

Med vennlig hilsen

Jeppe Wethal

Sweco Norge AS

 

Vedlegg:1. Kart med plangrense

1.png

 

Vedlegg:

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Planinitiativ
  3. Saksfremlegg – planinitiativ. Se saksfremlegg med alle vedleggene her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/964949581/DmbMeeting/92 PS 62/2021
  4. Saksprotokoll KST 21.06.2021