I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av privat reguleringsarbeid - detaljregulering for ovennevnte område i Enebakk kommune.

Planområdet på ca.150 daa og ligger nord for Fv 155, Osloveien. I kommuneplanens arealdel 2015-2027 er området avsatt til fremtidig og eksisterende boligbebyggelse, friområde, samt landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF).

Formålet med reguleringen er å legge til rette for å kunne bygge konsentrert boligbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer.

Planarbeidet vil være i samsvar med overordnet plan og utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4.

Forslagstiller er Block Watne AS. Plankonsulent er Asplan Viak AS. Spørsmål, synspunkter, merknader, opplysninger mv. av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/Jannicken Throndsen, Moerveien 5,1430 Ås, tlf. 91546955, e-postadresse: Jannicken.Throndsen@asplanviak.no, innen 18.03.2016. Kopi sendes postmottak@enebakk.kommune.no