I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby Vannverk. Det er tidligere sendt ut varsel om oppstart for planarbeidet, datert 29.08.2019, men i forbindelse med at traseen for vannledningen er lagt om er planområdet endret. Det varsles derfor på nytt om oppstart av planarbeidet. 

Forslagsstiller for reguleringsplanen er Flateby vannverk. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk for å sikre stabil og tilstrekkelig vanntilførsel i fremtiden. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby Vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta tilskudds-vann for å sikre at kapasiteten til vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 årene. Varslingsgrensen for planen vil ha en bredde på 15 meter, 7,5 meter på hver side av ledningen, for å sikre tilstrekkelig areal under anleggsfasen. Total lengde på overføringsledningen blir 5,2 km. Gjeddevann og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilde, og anleggsarbeidet vil ta hensyn til det.

 

Endring av planområdet
Tidligere varslet trasé gikk gjennom Nordbysjøen og østover til Gjeddevann, gjennom hovedsakelig uberørt natur, og innenfor grensen til Enebakk kommune. Etter forslag fra Enebakk kommune har traseen for ledningen blitt flyttet for å minimere inngrepene i uberørt natur.

Ny trasé vil gå fra Nordbysjøen og innover i fjordarmen på østsiden av Nordbysjøen, ved Bikkjetjerna, før den føres på land langs eksisterende skiløype og tursti, og videre langs eksisterende traktorvei og skogsbilvei før den til slutt føres gjennom Gjeddevann til Flateby vannverk (figur 1).

figur 1.png

Figur 1: Varslingsområde for ny ledningstrasé (COWI).

 

Ny ledningstrase vil i stor grad følge eksisterende skiløypetrase og skogsbilvei fra Nordbysjøen til Gjeddevann, innenfor grensen til Rælingen kommune, og føres videre i Gjeddevann til Flateby vannverk. Det er nødvendig å regulere en sikkerhetssone på 6 meter bredde langs ledningstraseen for å sikre adkomst ved reparasjoner og vedlikehold av ledningen. Flateby vannverk skal ha rett til nødvendig hogst/rydding i denne sonen slik at ledningstraseen blir tilgjengelig til enhver tid.

 

Enebakk og Rælingen kommune
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommune. Reguleringsplanen vil dermed være delt i to planer, med en plan i hver kommune. Det vil utarbeides felles planbeskrivelse for kommunene med tilhørende fagnotater og merknadsbehandling, og egne plankart og bestemmelser for respektive kommuner. Plan-ID i Enebakk kommune er REG472.

figur 2.png

Figur 2: Ny ledningstrasé. Kommunegrensen er angitt med rosa linje.

 

Krav om konsekvensutredning
Planen/tiltaket utløser ikke automatisk krav til konsekvensutredning på bakgrunn av forslagsstillers faglige vurdering, og i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det vil redegjøres for virkninger av planen, og eventuelle avbøtende tiltak, på tema som naturmangfold/naturmiljø, friluftsliv, kulturmiljø, idrett, landskap og vannressurser, og eventuelt andre tema som viser seg å være relevante. Planarbeidet vil utarbeides med fokus på at tiltaket vil medføre minst mulig inngrep og minimale terrenginngrep og forringelse av landskapsbildet.

 

Markaloven
Planområdet ligger i hovedsak innenfor markagrensa. Fylkesmannen ga den 28.10.2020 tillatelse til å starte opp planarbeidet i marka. Den delen av planområdet som ligger i Enebakk kommune ligger utenfor markagrensa.

 

Du er velkommen til å komme med innspill til planarbeidet.

I kunngjøringen i Enebakk avis og Romerikes blad ble det oppgitt frist for innsending av innspill og merknader til 08.01.2021. Vi har forlenget fristen til 17.01.2021 for å gi litt rom som følge av juleferien. 

Merknader sendes til COWI v/ Tanja Charlotte Båst Mork: tamo@cowi.com, eller COWI AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo, med kopi til tilhørende kommuner:

Spørsmål og kommentarer til igangsatt arbeid med reguleringsplan kan rettes til Flateby vannverk v/Frank Jenssen: tlf. 416 69 232, eller til COWI v/Tanja Båst Mork: tamo@cowi.com / tlf. 920 91 403.

 

Med vennlig hilsen

Tanja Charlotte Båst Mork

Arealplanlegger

Hedda Sæther Rosenlund 

By- og regionplanlegger

COWI AS

Karvesvingen 2

0579 Oslo
Norge