På vegne av Flateby Eiendom AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Bjerke Kvartalet, gbnr 5/140 og 5/42 m.fl. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Planområdet er på ca. 7,3 daa, ligger mellom Ødegårdsveien og Kjensliveien på Haug i Flateby, og omfatter gbnr 5/140 og 5/42 med tilgrensende vegarealer. Planområdet grenser til eneboliger på østsiden av Ødegårdsveien, eneboliger og en barnehage i sør, Kjensliveien i vest, og dagligvarebutikk med tilhørende parkeringsarealer i nord. I kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.09.2015, er området avsatt til sentrumsformål og boligbebyggelse. I gjeldende reguleringsplan, vedtatt 30.06.1975, er arealet avsatt til forretning/kontor, bussholdeplass og frittliggende småhusbebyggelse.

bilde1.jpg

Planområdets avgrensning er vist med sort stiplet strek.

bilde2_620x365.jpg

Planområdet med eiendomsgrenser.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommene med boliger, herunder blokkbebyggelse og parkering i kjeller. Boligblokken på gbnr 5/140 antas å inneholde 40-50 boenheter fordelt på 4 etasjer, og boligblokken på gbnr 5/42 antas å inneholde 10-12 boenheter fordelt på 2 etasjer. Adkomst vil være fra Ødegårdsveien i øst. I tillegg ses det på å etablere et fortau langs vestsiden av Ødegårdsveien og sydover til eksisterende fotgjengerovergang, samt forbedret kryssløsning for krysset Ødegårdsveien/Bjerklundsbakken.

 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS v/Anne Larsson Hovind, tlf: 97683790, e-post: alh@orp.no.

 

Merknader til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen merkes med referansen «2018/2308» og sendes innen 15.08.2018 til: alh@orp.no, evt. Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim, med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no, evt. til Enebakk kommune, Prestgårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.

 

Innkomne innspill vil bli vurdert og kommentert i planforslaget som skal utarbeides.