På vegne av BRA BYGG AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Østbyjordet på Flateby, gnr. 7, bnr 119 m.fl. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bebygge eiendommen med boliger, herunder konsentrert småhusbebyggelse med 12-16 boligenheter fordelt på 2 etasjer. Planområdet som her varsles har et areal på ca. 9,2 daa. Eiendommen som skal bebygges med boliger har et areal på ca. 4,2 daa, og ligger mellom Damveien, Kjensliveien og Østbyveien like syd for Hauglia på Flateby. Adkomst vil være fra Østbyveien i øst.

kartutsnitt østbyjorde.JPG

Planområdet omfatter et større område enn selve utbyggingstomta, da reguleringsplanarbeidet blant annet skal utrede og avklare om det er behov for areal og tiltak for fordrøyningsbasseng/rensedam for vassdraget.

Planområdet grenser til eneboliger i vest, syd og øst, og til parkeringsplass i nord.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 07.09.2015, er området avsatt til frittliggende boligbebyggelse. I gjeldende reguleringsplaner for området er arealene i all hovedsak regulert til offentlig bebyggelse, offentlig friområde og parkeringsplass.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS v/Andreas Kaarbø, tlf.: 452 86 101, e-post: ak@orp.no.
Merknader sendes innen 27.06.2019 til: ak@orp.no, evt. Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim, med kopi til postmottak@enebakk.kommune.no, evt. til Enebakk kommune, Prestgårdsveien 4, 1912 ENEBAKK.

Innkomne innspill vil bli vurdert og kommentert i planforslaget som skal utarbeides.