Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 17-4 varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, samt forhandlinger om utbyggingsavtale, for arealer knyttet til Enebakk vannskiklubbs aktiviteter på land og i vann. Tiltakshaver er Enebakk vannskiklubb og Sweco Norge AS er plankonsulent. Planområdet er markert med svart stiplestrek i kartutsnittet under.

Arealene er i hovedtrekk regulert til vannskiaktiviteter i gjeldende reguleringsplan. Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for fortsatt virksomhet for vannskiklubben med aktiviteter i sjøen Mjær og med ny atkomst via Ytre Enebakk skoles atkomst fra FV120.  Området er avsatt til Friluftsområde og friområde i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Detaljreguleringen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen vil ha «bebyggelse og anlegg», «samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» og «nærmiljøanlegg» som hovedformål. Det vil legges til rette for parkering og klubbhus mv. på land, samt aktiviteter knyttet til vannski og freestylehopp i sjø. Reguleringsbestemmelser vil gi rammer og retningslinjer for blant annet byggehøyder, utnyttelsesgrad og utforming av bebyggelse på land samt for aktiviteter i sjø.

Spørsmål, kommentarer og bemerkninger til dette varselet kan rettes til Sweco Norge AS v/Ragnar Indrebø tlf. 90507170, e-post: ragnar.indrebo@sweco.no, og eventuelt per post til: Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI v/Ragnar Indrebø. Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart må være innkommet innen 07.11.2016.