I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart reguleringsarbeid. Arealtek skal på vegne av grunneier utarbeide detaljregulering for området Svenskerud 1, Ytre Enebakk. PlanID REG470. 

omegn 2.png

avgrensning.png

Planområdet er på 15 daa. Hensikten med planen er å legge til rette for omlag 12 boenheter i form av frittliggende småhusbebyggelse og eneboliger i kjede. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er vedlagt under.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

 

Innspill til planarbeidet kan innen 06.06.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363