Kommunen oppfordrer lag, organisasjoner og andre til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til planprogrammet.

Kommunestyret i Enebakk kommune vedtok 23.05.2022 å varsle oppstart av arbeidet med rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2030. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet redegjør for formålet med kommunedelplanarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning og status for måloppnåelse fra forrige plan. Har du innspill?

Slik gjør du:

Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes til postmottak@enebakk.kommune.no,
eller post til: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Innspill merkes med saksnummer 2022/536.

På bakgrunn av innkomne uttalelser og innspill vil kommunestyret fastsette endelig planprogram.