I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny hovedvannledning Nordbysjøen – Flateby vannverk.

 

Flateby vannverk ønsker å legge til rette for en ny hovedvannledning for reserve- og tilskuddsvann fra Nedre Romerikes vannverk i nordenden av Nordbysjøen til Flateby vannverk for å sikre stabil og tilstrekkelig vanntilførsel i fremtiden. Etter pålegg fra Mattilsynet ønsker Flateby Vannverk å oppfylle kravene i Drikkevannsforskriften til reservevann, og i tillegg kunne motta tilskuddsvann for å sikre at kapasiteten til vannverket vil møte befolkningsøkningen i forsyningsområdet de neste 50-100 årene. Varslingsgrensen for planen vil ha en bredde på 15 meter, 7,5 meter på hver side av ledningen, for å sikre tilstrekkelig areal under anleggsfasen.

 

COWI vil bistå Flateby vannverk som fagkyndig for detaljreguleringen.

 

Rælingen og Enebakk kommune
Planområdet strekker seg over kommunegrensen mellom Rælingen og Enebakk kommune. Reguleringsplanen vil dermed være delt i to planer, med en plan i hver kommune. Planforslaget vil ha planID 233 i Rælingen kommune og planID 472 i Enebakk kommune. Det vil utarbeides felles planbeskrivelse for kommunene med tilhørende fagnotater og merknadsbehandling, og egne plankart og bestemmelser for respektive kommuner.

 

Krav om konsekvensutredning
I felles oppstartsmøte ble det tatt beslutning om at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning på bakgrunn av forslagsstillers faglige vurdering. Det er likevel behov for å undersøke og omtale relevante fagtema i planbeskrivelsen eller tilhørende fagnotat. Kommunene har vurdert at det i planarbeidet er behov for kartlegging av naturmangfold og vise tiltakets virkninger på naturen både midlertidig i anleggsfasen og permanent i etterkant. Planarbeidet skal også avdekke eventuelle behov for avbøtende eller kompenserende tiltak i tråd med naturmangfoldlovens § 7-12, vurdere de miljørettslige prinsippene, samt se hvilke virkninger tiltaket har for friluftsliv og turmuligheter i området. I planarbeidet vil det vurderes virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og naturmiljø, og eventuelle kulturmiljø. Det vil i tillegg utarbeides ROS-analyse på ordinær måte.

figur 1.png

Figur 1: Planområdet med varslingsgrenser. Kommunegrense er angitt med rosa linje. Varslingskart følger også vedlagt i A3 for mer detaljer.

Forholdet til forskrift om vern av Østmarka naturvernområde
Tiltaket går ikke innenfor grensen for Østmarka naturvernområde.

figur 2.png

Figur 2: Østmarka naturvernområde

 

Drikkevannskilder
Gjeddevann benyttes som råvannskilde for Flateby vannverk med inntaket sentralt i vannkilden i forhold til damkonstruksjonen som ligger nord i vannkilden. Flateby vannverk og Nedre Romerike Vannverk har vannrettigheten i Gjeddevann. Noen gårder i Ytre Rælingen har rettigheter til vannet og benytter det tidvis til vanning. For øvrig er det er noen hytter som henter vann fra Gjeddevann.

Gjeddevannet og Nordbysjøen er klausulert som drikkevannskilde, og anleggsarbeidet vil ta hensyn til det.

Spesielle forhold i planarbeidet

Det vil i reguleringsplanarbeidet gjøres en grundig vurdering av om metoden for gjennomføring av anleggsfasen vil kunne forringe verneverdiene av skogsområdet. Det legges opp til en tett dialog med fylkesmannen i planarbeidet.

 

Planarbeidet vil utarbeides med fokus på at tiltaket vil medføre minst mulig inngrep med minimalt med terrenginngrep og sårdannelse i landskapsbildet. Det vil spesielt sees på nærheten til verneområdet Østmarka naturvernområde.

 

Markaloven

Planområdet ligger innenfor markagrensa. Fylkesmannen har gitt tillatelse til å starte opp planarbeidet.

 

 

Informasjon om planarbeidet kan fås:
Flateby Vannverk v/ Frank Jenssen, tlf. 416 69 232
COWI AS v/ Tanja Båst Mork, tlf. 920 91 403 eller tamo@cowi.com

 

Merknader og innspill sendes innen 20.09.2019 til COWI, ved Elisabeth Øren Arvesen på  elar@cowi.com eller COWI AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo, med kopi til tilhørende kommune:

Rælingen kommune:
postmottak@ralingen.kommune.no eller
Rælingen kommune, utbyggingsservice, Pb 100, 2025 Fjerdingby

Enebakk kommune:
postmottak@enebakk.kommune.no eller
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk