Oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 115 bnr. 62, REG462 – Nesset/Ekebergveien, ble varslet i juni 2016. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsformål på eiendommen i Ekebergveien 48, i tråd med kommuneplanens arealdel 2015-2027. Tidligere bruk av bygningene på eiendommen til brannstasjon er avviklet.

Varsel om oppstart av planarbeidet, nevnt ovenfor, omfatter kun eiendommen gnr. 115 bnr. 62. Det varsles nå at planområdet utvides til å også omfatte eiendommene gnr./bnr. 115/64 og 106, samt del av eiendommene gnr./bnr. 115/278 og 127/81, se vedlagte kart. Formålet med utvidelsen er å tilrettelegge for gående og syklende langs Ekebergveien, fram til eksisterende gang- og sykkelvei. I tillegg er det ønskelig å regulere utnyttelsen av øvrige deler av gnr. 115 bnr. 64 sett i sammenheng med dette.

Arealet som omfattes av utvidelsen er i hovedsak uregulert. Krysset mellom Klokkerudåsen og Ekebergveien er regulert gjennom reguleringsplan for Klokkerudåsen, vedtatt 29.4.1982. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til nåværende boligbebyggelse og LNF-område med samferdselslinjer.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Kommentarer/uttalelser til planarbeidet kan rettes til Enebakk kommune, avdeling for teknikk og samfunn, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller til postmottak@enebakk.kommune.no, innen 21.12.2017