Sweco Norge AS varslet på vegne av Vik tomtelag AS, og Enebakk kommune, oppstart av detaljregulering for BY18 – Vik skog Råkenåsen, 02.06.2016. I varsel om oppstart ble ikke Tangenveien tatt med som en del av planområdet. Det har i ettertid vist seg å være ønskelig fra Enebakk kommune at Tangenveien slik den nå prosjekteres, på strekningen forbi planområdet, tas med i detaljreguleringsplanen for BY18. I den forbindelse varsles det herved om utvidelse av planområdet for BY18 – Vik skog Råkenåsen. Utvidelsen er markert med lilla farge i figuren under, mens del av varslet planområde fra 02.06.2016 er markert med grønt. Arealet på utvidelsen er 660 kvm. Eksisterende Tangenveien er markert med gule linjer. 

 

vik skog.jpg

Spørsmål, kommentarer og bemerkninger til dette varselet kan rettes til Sweco Norge AS v/arealplanlegger Ina Lystad Jacobsen på e-post: ina.lystad.jacobsen@sweco.no, eventuelt per post: Jernbaneveien 5-7, 1400 SKI v/Ina Lystad Jacobsen. Eventuelle bemerkninger til utvidelsen av planområdet må være innkommet innen 10.03.2017.