Den 08.02.2018 varslet Sweco Norge AS på vegne av Enebakk næringspark AS oppstart av planarbeid med detaljregulering, samt forhandlinger om utbyggingsavtale, for Prestmåsan på Gran i Enebakk kommune. Arealet er en del av område Gran NY4, avsatt til næringsvirksomhet i gjeldende kommuneplan. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om utvidelse av planområdet.

Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. plan- og bygningsloven §17-4.

Utvidet planområde
Forslagsstiller er Bulk Park Enebakk AS, som overtok planarbeidet fra Enebakk næringspark AS i 2020. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for formålet Industri/lager i tråd med gjeldende føringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det foreligger per tid ikke konkrete utbyggingsplaner for området, men planen innebærer at Landskaugveien legges i ny trasé gjennom området. Da prosjektet har pågått over lengre tid, og som følge av nye vurderinger av arealbehov for tiltaket, har planområdet utviklet seg utover opprinnelig avgrensning.

Planområdet fremgår av etterfølgende kartskisse, med utvidet planområde markert i rødt. Opprinnelig planområde fra 2018 var på ca. 43 dekar, mens utvidet planområde er på om lag 34 dekar, total ca. 77 dekar. I vest avgrenses planområdet mot markagrensa, som følger kommunegrensa mot Nordre Follo kommune, med et større sammenhengende naturområde. Mot øst grenser planområdet til eksisterende næringsarealer.

b.jpg

Figur 1: Varslingskart for utvidet planområde. Opprinnelig plangrense er vist med svart stiplet strek. Arealer for utvidet planområde er vist med rød stiplet strek.

 

Varsel om utvidet planområde innebærer at gnr./bnr. 91/761 samt deler av gnr./bnr. 91/850, 91/846, 91/753 og 91/824 vil inngå i planforslaget. Dagens arealer består stort sett av skog, myrområde, samt bebygde arealer i øst. Skogen i området preges av blandingsskog. Landskaugveien deler planområdet i to, og bekkedraget langs Follobekken preger avgrensningen mot marka. Planområdet ligger i overgangen mellom dagens næringsarealer på Gran og urørt natur i marka. Tilstøtende arealer i øst er allerede opparbeidete og inngår i de regulerte næringsområdene for Gran NY3 og NY4 Nord. Utvidelsen medfører mindre overlapper med reguleringsplanene for Gran NY3 (planid 398) og Gran NY4-Nord (planid 421), hvor arealene er avsatt til henholdsvis industri/lager og grønnstruktur.

Konsekvensutredning
Planen er vurdert å ikke utløse automatisk krav til konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det vil redegjøres for virkninger av planen på relevante tema som naturmangfold, friluftsliv, grunnforhold, kulturarv m.fl. For nærmere informasjon om vurdering av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger vises det til "Reguleringsplanarbeid Prestmåsan - Vurdering av utredningsplikt i forbindelse med reguleringsplan for Prestmåsan" datert 27.01.2023.

Medvirkning og videre saksgang
Etter utgått merknadsfrist ved dette varselet vil planforslaget bli utarbeidet, og vil deretter bli sendt til Enebakk kommune for behandling. Når førstegangsbehandling er gjennomført, blir planen lagt ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker. Under denne perioden er det mulig å sende inn merknader før politisk behandling og eventuelt vedtak. Grunneiere og offentlige instanser varsles ved brev om at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn og får mulighet til om å komme med merknader eller innspill til det konkrete planutkastet. Dette blir i tillegg kunngjort i avis og på kommunens hjemmeside.

Alle innkomne merknader vil bli tatt med videre i saksbehandlingen og vil bli kommentert i forbindelse med den politiske behandling av saken. Det kan gjøres mindre endringer i planutkastet, men dersom det blir aktuelt å gjøre større endringer må planen legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Ytterligere informasjon om plansaken og videre saksgang vil legges ut på nettsidene til Enebakk kommune: www.enebakk.kommune.no

Innspill til planarbeidet
Du er velkommen til å komme med innspill til planarbeidet. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til 11.04.2023. Merknader kan sendes til COWI v. Hedda Rosenlund, hsro@cowi.com, eller til COWI AS, Karvesvingen 2, 0579 Oslo. Spørsmål og kommentarer til igangsatt arbeid med reguleringsplan og utvidet planområde kan rettes til COWI v. Hedda Rosenlund, hsro@cowi.com / tlf. 41436547.