Kommunen ivaretar innbyggernes ressurser, da eiendommer er bygd opp over tid og har store verdier. Interessen for en bygnings livssykluskostnader er økende. Kommunen skal vurdere kostnader ved bruk av bygningen - kostnader som påløper både årlig og periodisk for å opprettholde funksjonell og teknisk standard, er viktig.

En vedlikeholdsplan har som hovedmål å bidra til at vedlikehold, plan og budsjett sees i sammenheng. Dette betyr at planen skal være et virkemiddel for å nå kommunens målsettinger for god og forutsigbar eiendomsforvaltning.