Kommunestyret i Enebakk kommune vedtok i møte 15.02.2021, i politisk sak 18/21, detaljreguleringsplan REG441B Gang og sykkelvei Gran NY5 vest med tilhørende bestemmelser.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs vestsiden av fv155 slik gjeldende kommuneplan legger opp til.

Plandokumenter og møteprotokoll ligger som vedlegg under.

Klageadgang og erstatning:

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, samt forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Eventuelle klager må begrunnes. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøring av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning sendes skriftlig til Enebakk kommune, og må fremsettes innen 3 år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken 2021/49, og kan sendes som e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller per post til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.